ERASMUS + PROGRAM MOBILNOSTI IZMEĐU UNIVERZITETA U KASSEL-U, NJEMAČKA I UNIVERZITETA U TUZLI

 

U okviru ERASMUS+ programa mobilnosti između Univerziteta u Kassel-u i Univerziteta u Tuzli u periodu od 18. oktobra do 21. oktobra 2021. godine organiziran je niz sastanaka i “Matchmaking Event”, sa ciljem promocije saradnje Univerziteta u Kassel-u i Univerziteta u Tuzli, te proširenja kapaciteta projekta u smislu uključivanja studenata i nastavnog osoblja sa pojedinih departmana u Kassel-u i Tuzli.

18. oktobra 2021. godine održan je sastanak studenata Univerziteta u Tuzli, zainteresiranih za ovaj program mobilnosti, sa profesorom Uwe Dorkom, koordinatorom programa mobilnosti ispred Univerziteta u Kassel-u. Sastanak je organizirao Ured za međunarodnu saradnju Univerziteta u Tuzli. Na sastanku su prisustvovali studenti sa Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta, Tehnološkog fakulteta, Mašinskog fakulteta, Ekonomskog fakulteta, Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, Fakulteta za tjelesni odgoj i sport, Filozofskog fakulteta, Prirodno-matematičkog fakulteta, Pravnog fakulteta i Fakulteta elektrotehnike. U uvodnom dijelu sastanka studentima je svoja iskustva prezentirala studentica Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Amila Barčić, koja je već provela jedan semestar u Kassel-u u sklopu ovog programa. Studenti su dobili direktne informacije o programu mobilnosti i specifičnostima mobilnosti sa Univerzitetom u Kassel-u od profesora Uwe Dorke, studentice Amile Barčić i Ureda za međunarodnu saradnju Univerziteta u Tuzli.

 

 

19. oktobra 2021. godine održan je on line sastanak Ureda za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kassel-u i Univerziteta u Tuzli. Na sastanku su razmijenjene sve informacije potrebne za operacionalizaciju buduće saradnje ova dva ureda. Na sastanku je otvoreno niz pitanja koja se odnose na usklađivanje aktivnosti dva ureda, a sve u cilju omogućavanja da što više nastavnika i studenata borave na Univerzitetu u Kassel-u i isto tako da nastavnici i studenti iz Kassel-a borave na Univerzitetu u Tuzli.

Istog dana je, u okviru IPA projekta RESPONSA, otvoren Istraživački centar na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu, koji realiziraju nastavnici Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta sa uže naučne oblasti Mehanika sa geomehanikom i geotehnika. Otvaranje Centra iskorišteno je za analizu mogućnosti proširenja projekta u smislu zajedničkog učešća Univerziteta u Kassel-u i Univerziteta u Tuzli.

 

 

20. oktobra 2021. godine organizirano je u Kampusu, u novootvorenoj laboratoriji Mašinskog fakulteta, prvo spajanje zainteresiranih za program mobilnosti( prvi “Matchmaking event”) koji je imao za cilj spajanje studenata i nastavnika Univerziteta u Kassel-u i Univerziteta u Tuzli. Ovo je prvi ovakav događaj, koji je organiziran od strane Ureda za međunarodnu saradnju Univerziteta u Tuzli, uz on-line učešće profesora i studenata Univerziteta u Kassel-u. Kako Univerzitet u Tuzli ima potpisane sporazume o saradnji sa preko 80 univerziteta, u narednom periodu planira se organiziranje sličnih događaja po pojedinim sporazumima o saradnji. U pripremi ovog događaja više od dvadeset nastavnika Univerziteta u Tuzli i šest nastavnika Univerziteta u Kassel-u izrazili su interes. Ideje buduće saradnje prezentirane su na šesnaest (16) poster prezentacija. Učešće u ovom događaju uzeli su studenti i profesori sa Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta, Tehnološkog fakulteta, Mašinskog fakulteta, Ekonomskog fakulteta, Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, Fakulteta za tjelesni odgoj i sport i Filozofskog fakulteta. Prije i tokom ovog događaja studenti master studija Tehnološkog fakulteta i Rudarsko-geološkog fakulteta uspostavili su kontakt sa potencijalnim komentorima na izradi magistarske teze. Također, Fakultet za tjelesni odgoj i sport je uspostavio kontakt sa partnerskim departmanom u Kassel-u i u fazi su pripreme zajedničkog projekta.

21. oktobra 2021. godine održan je završni sastanak na kojem su sumirani postignuti efekti sastanaka proteklih dana. Definisan je okvirni plan mobilnosti studenata, nastavnog osoblja i administrativnog osoblja.

Kompletne aktivnosti od 18.oktobra do 21. oktobra 2021. godine propraćene su od strane lokalnih medija.

 

AGENDA

 

Erasmus+ program mobilnosti između Univerziteta u Kassel-u, Njemačka i Univerziteta u Tuzli