OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Emir Operta, bach-inž.sigurnosti i pomoći

UNIVERZITET U TUZLIRUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTETUniverzitetska br.2Tuzla, 03.06.2021. god. O B J A V L J U J E Emir Operta, bach-inž.sigurnosti i pomoći javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „OBEZBJEĐENJE SIGURNOSTI TUNELA VRANDUK IMPLEMENTACIJOM PLANA ZAŠTITE OD POŽARA“, dana 18.06.2021. Read more