OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Amra Baćić, bachelor –inžinjer građevinarstva

UNIVERZITET U TUZLIRUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTETUniverzitetska br.2 O B J A V L J U J E Amra Baćić, bachelor –inžinjer građevinarstva, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom:„NAPONSKO-DEFORMACIJSKA ANALIZA LIJEPLJENIH LAMELIRANIH NOSAČA U FUNKCIJI POPREČNOG PRESJEKA'“ , u petak 16.07. Read more