OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Lela Kasumović, bachelor-inženjer rudarstva

UNIVERZITET U TUZLIRUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTETUniverzitetska br. 2 O B J A V LJ UJE Lela Kasumović, bachelor-inženjer rudarstva za bušotinsku eksploataciju, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: «Prenamjena kratera bivšeg površinskog kopa “Čubrić” Rudnika mrkog uglja “Banovići”‘» u petak 23.07.2021. godine, Read more