OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Ilderin Hasić, bachelor-inžinjer građevinarstva

UNIVERZITET U TUZLIRUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTETUniverzitetska br.2Tuzla, 07.02.2022. god. O B J A V L J U J E Ilderin Hasić, bachelor-inžinjer građevinarstva, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Analiza čeličene hale s kranskim nosačima u funkciji izbora kavliteta materijala”, Read more