OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Dušica Plavšić, dipl. inženjer medicinsko-laboratorijske dijagnostike

UNIVERZITET U TUZLIMEDICINSKI FAKULTET Univerzitetska 1Tuzla O B J A V L J U J E Kandidat Dušica Plavšić, dipl. inženjer medicinsko-laboratorijske dijagnostike, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom „Značaj vitamina D kod pacijenata sa Korona-virusnom bolešću (COVID-19)“ Read more