OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Andrea Lučić, dipl. inžinjer medicinsko-laboratorijske dijagnostike

UNIVERZITET U TUZLIMEDICINSKI FAKULTET Univerzitetska 1Tuzla O B J A V L J U J E Kandidat Andrea Lučić, dipl. inžinjer medicinsko-laboratorijske dijagnostike, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom „Znanje i stavovi studenata Univerziteta u Tuzli o vakcini Read more