OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Elmedin Hadžiavdić, bachelor inž. el.

UNIVERZITET U TUZLIFAKULTET ELEKTROTEHNIKEFranjevačka br.2Tuzla O B J A V L J U J E Elmedin Hadžiavdić, bachelor inž. el., javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Energetska efikasnost električnog pogona vertikalnog prijevoza u višespratnim objektima“, dana 23.11.2023. godine sa Read more