OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Belmin Bujaković, bachelor tjelesnog odgoja i sporta

UNIVERZITET U TUZLI
FAKULTET ZA TJELESNI ODGOJ I SPORT
Tuzla, 24.11.2023. godine

 

Belmin Bujaković, bachelor tjelesnog odgoja i sporta javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Razlike morfoloških karakteristika, parametara za procjenu sastava tijela i nivoa glukoze u krvi kod studentica Univerziteta u Tuzli”, dana 14.12.2023. godine u 13,00 sati u amfiteatru Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr.sci. Muris Đug, redovni profesor – uža naučna oblast “Transformacioni procesi”, Fakultet za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli; predsjednik,
  2. Dr. sci. Jasmin Zahirović, docent- uža naučna oblast “Transformacioni procesi”, Fakultet za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli; član.
  3. Dr. sci. Samir Mačković, vanredni profesor – uža naučna oblast “Kineziološko-zdravstveni aspekti sporta” , Fakultet za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli; član.


Za zamjenika članova komisije imenovana je dr. sci. Jasmin Mehinović, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Transformacioni procesi“ na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli.
Pristup javnosti je  slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 08,00 – 16,00 sati.

 

REZIME RADA


Cilj ovog istraživanja je utvrditi postojanje razlika u morfološkim karakteristikama, parametrima za procjenu sastava tijela i nivo glukoze u krvi kod studentica Fakulteta za tjelesni odgoj i sport i studentica Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli.
Predmet ovog istraživanja su morfološke karakteristike, parametri za procjenu sastava tijela i biohemijski parametar glukoze u krvi kod studentica Fakulteta za tjelesni odgoj i sport i studentica Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli.
Problem istraživanja predstavljaju razlike u morfološkim karakteristikama, parametrima za procjenu sastava tijela i nivu glukoze u krvi kod studentica Fakulteta za tjelesni odgoj i sport i studentica Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli.
Istraživanje je sprovedeno na uzorku od 73 studentice Univerziteta u Tuzli. Primjenjeno je jedanaest varijabli za procjenu morfoloških karakteristika, sastava tijela i nivoa glukoze u krvi.
Primjenjeno je jedanaest varijabli za procjenu morfoloških karakteristika, sastava tijela i nivoa glukoze u krvi.
Uočen je isti normalitet distribucija rezultata varijabli za procjenu sastava tijelastudentica Fakulteta za tjelesni odgoj i sport kao i kod studentica Pravnog fakulteta.
Na osnovu dobijenih rezultata i njihove interpretacijemože se reći da je potvrđena generalna hipoteza H koja glasi da seočekuje statistički značajna razlika u varijablama za procjenu morfoloških karakteristika, sastavu tijela, i nivou glukoze u krvi kod studentica Univerziteta u Tuzli.