Javni poziv za finansiranje/sufinansiranje programa i projekata u oblasti visokog obrazovanja iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine u 2024. godini

 

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke raspisalo je Javni poziv za finansiranje/sufinansiranje programa i projekata u oblasti visokog obrazovanja iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine u 2024. godini.

U okviru sveobuhvatnog cilja unapređenja sistema visokog obrazovanja u Federaciji BiH, svrhe programa koji se realiziraju u okviru ovog Javnog poziva su:

 1. Poboljšanje proširenog studentskog standarda kroz podršku projektima studentskih organizacija visokoškolskih ustanova u Federaciji BiH;
 2. Podrška reformi visokog obrazovanja kroz realizaciju projekata osiguranja kvaliteta studijskih programa na prvom i drugom ciklusu studija, te integrisanom studiju, a koji su od značaja za implementaciju Bolonjskog procesa i usklađeni s dokumentom Prioriteti za razvoj visokog obrazovanja u BiH 2016-2026.

Obzirom da se prijave aplikanata  koji apliciraju na Javni poziv sa više prijedloga od broja utvrđenog Javnim pozivom neće razmatrati, popunjeni aplikacioni obrasci sa (Pozivom propisanom) dokumentacijom dostavljaju se Uredu za NIR putem protokola najkasnije do petka,  28.06.2024. godine do 13h, kako bi se blagovremeno utvrdile liste prijedloga Univerziteta po programima. Prijave se podnose u 3 primjerka, i to u 2 odvojena i uvezana primjerka (original i kopija) za Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, i 1 primjerak (kopija) za Univerzitet.

Tekst Javnog poziva, obrasce i ostalu dokumentaciju koja je sastavni dio Poziva možete preuzeti sa stranice FMON: http://www.fmon.gov.ba/Obavjest/Pregled/1191 ili u nastavku:

 

BOSNA I HERCEGOVINA

BOSNIA AND HERZEGOVINA

БOСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

FEDERALNO MINISTARSTVO OBRAZOVANJA I NAUKE

F BiH MINISTRY OF

ФЕДЕРАЛНО МИНИСТАРСТВО

FEDERALNO MINISTARSTVO OBRAZOVANJA I ZNANOSTI

EDUCATION AND SCIENCE

ОБРАЗОВАЊА И НАУКЕ

 

Na osnovu Odluke o usvajanju programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2024. godinu Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke („Službene novine Federacije BiH“ broj 37/24) Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke raspisuje

 

J A V N I   P O Z I V

ZA FINANSIRANJE/SUFINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA

IZ OBLASTI VISOKOG OBRAZOVANJA IZ BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE U 2024. GODINI

 

Naziv davaoca budžetskih sredstava:

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke

 

Kratak opis programa sa ciljevima programa za koje se dodjeljuju sredstva:

U okviru sveobuhvatnog cilja unapređenja sistema visokog obrazovanja u Federaciji BiH, svrhe programa koji se realiziraju u okviru ovog javnog poziva su:

 

 1. Poboljšanje proširenog studentskog standarda kroz podršku projektima studentskih organizacija visokoškolskih ustanova u Federaciji BiH;
 2. Podrška reformi visokog obrazovanja kroz realizaciju projekata osiguranja kvaliteta studijskih programa na prvom i drugom ciklusu studija, te integrisanom studiju, a koji su od značaja za implementaciju Bolonjskog procesa i usklađeni s dokumentom Prioriteti za razvoj visokog obrazovanja u BiH 2016-2026.

 

Vremenski period za koji se Javni poziv raspisuje:

Od 12.06.2024. do 02.07.2024.

 

R.br.

NAZIV PROGRAMA

(sa kriterijima i obaveznom dokumentacijom)

Dokumenti za preuzimanje

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. „ Podrška projektima studentskih organizacija visokoškolskih ustanova u

      Federaciji BiH

 

Korisnici sredstava: krovna studentska udruženja i organizacije univerziteta u Federaciji BiH, studentska udruženja i organizacije visokih škola u Federaciji BiH.

 

Opći kriteriji za dodjelu sredstava:

 

Kvaliteta i značaj projekta za studij;

Korist za društvo, značaj za Federaciju BiH te Bosnu i Hercegovinu;

Razrađenost, konkretnost i mjerljivost ciljeva projekta;

Brojnost i organiziranost studentske organizacije te brojnost ciljne grupe;

Profiliranost studentske organizacije i saradnja s matičnom visokoškolskom ustanovom;

Saradnja u realizaciji projekta s domaćim i međunarodnim studentskim udruženjima i asocijacijama, utvrđena odgovarajućim dokumentom (sporazum, saglasnost, potvrda i sl.);

Kvaliteta i potvrđeni značaj organizatora ako je u pitanju sudjelovanje na domaćim i međunarodnim studentskim programima, događajima i manifestacijama;

Pregled aktivnih učesnika projekta i njihova potpisana saglasnost za učešće u projektu;

Detaljno razrađen vremenski i finansijski plan realizacije projekta, sa dokazima o visini troškova (potpisane i ovjerene ponude, predračuni i sl.).

 

Sredstva se mogu tražiti isključivo za realizaciju projektnih aktivnosti.

 

Posebni kriteriji za dodjelu sredstava:

Aplicirati može isključivo krovna studentska organizacija (studentska unija, zbor, parlament) putem matične  visokoškolske ustanove-univerziteta sa najviše pet projekata u okviru ovog potprograma. Izuzetno, aplicirati može i studentska organizacija visoke škole, te Franjevačke teologije u Sarajevu i Teološko-katehetskog instituta u Mostaru sa najviše jednim projektom u okviru ovog potprograma.

Uspješna realizacija projekata u prethodnom periodu, te članstvo u domaćim i međunarodnim asocijacijama (o čemu treba priložiti odgovarajuće dokaze), smatrat će se prednošću i bit će dodatno bodovani prilikom ocjenjivanja projekta.

Aplikanti obavezno uz prijavu prilažu listu prioriteta sa nazivima programa za koje apliciraju (1-5).

Kao dokazi o visini troškova neće se prihvatiti ponude ili predračuni posredničkih agencija, nego isključivo direktnih ponuđača, registriranih za obavljanje odgovarajuće djelatnosti.

 

Projekti koje odobri Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke će u skladu s raspoloživim sredstvima biti podržani u maksimalnom iznosu do 5.000,00 KM.

 

Nedozvoljeni troškovi u projektu su: honorari i druge naknade kreatora, voditelja, asistenata ili realizatora projekta (izuzev pozvanih predavača), kao i troškovi redovnog poslovanja aplikanta (režijski i materijalni troškovi, plaće i naknade zaposlenih i sl.).

 

 

 

Aplikacijski obrazac 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. „ Podrška visokoškolskim ustanovama za projekte osiguranja kvaliteta  

      studijskih programa na prvom i drugom ciklusu studija, te integrisanom

      studiju za programe osposobljavanja nastavnog osoblja za rad u nastavi“

 

Korisnici sredstava: visokoškolske ustanove u FBiH.

 

Opći kriteriji za dodjelu sredstava:

 

– Sredstva će se dodjeljivati za projekte koji se odnose na programe osposobljavanja nastavnog osoblja za rad u nastavi s pristupom usmjerenim na studente i njihovo stručno usavršavanje koje utječe na dugoročni kvalitet obrazovanog sistema.

– Projekti trebaju biti koncipirani na način da uključuju: saradnju među ustanovama, izgradnju kapaciteta, razmjenu iskustava i dobre prakse, upotrebu savremenih tehnologija i sl.

– Zahtjevu mora biti priložen detaljno razrađen i obrazložen projekt iz koga je vidljivo vlastito učešće aplikanta, te vremenski i finansijski plan realizacije (sa dokazima o visini troškova-potpisani i ovjereni predračuni, ponude i sl.).

 

 

Nedozvoljeni troškovi u projektu su: Dodjeljena sredstva se ne mogu planirati niti odobriti za finansiranje plaća, naknada i honorara zaposlenih, odnosno pokriće režijskih i drugih troškova koji proističu iz redovnog poslovanja ustanove. Izuzetno, sredstva se mogu planirati za smještaj, prijevoz, honorare i naknade vanjskih saradnika u maksimalnom iznosu do 30% sredstava traženih od Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke.

 

Posebni kriteriji za dodjelu sredstava:

 

Univerziteti mogu aplicirati sa najviše dva projekta u ukupnom iznosu do 20.000,00 KM. Visoke škole mogu aplicirati sa najviše jednim projektom u iznosu do 7.000,00 KM.

Sredstva će se dodjeljivati na temelju ugovora koje će Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke potpisati s  visokoškolskim ustanovama u trećem kvartalu 2024. godine, a koje su najkasnije do 25. 9. 2024. godine opravdale namjenski utrošak ranije dodijeljenih sredstava.

Korisnici sredstava će po okončanju projekta podnijeti narativne i finansijske izvještaje s dokazima o namjenskom utrošku sredstava i ostvarenim efektima ulaganja u skladu s ugovorom;

 

 

 

Aplikacijski obrazac 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Krajnji rok za podnošenje zahtjeva: 02.07.2024. godine

 

ZAHTJEV SA KOMPLETNOM DOKUMENTACIJOM OBAVEZNO SE PODNOSI U ISTOJ KOVERTI U 2 ODVOJENA PRIMJERKA (ORIGINAL/OVJERENA KOPIJA I KOPIJA) PUTEM POŠTE NA ADRESU:

FEDERALNO MINISTARSTVO OBRAZOVANJA I NAUKE

Dr. Ante Starčevića bb (Hotel „Ero“)

88 000 Mostar

Sa napomenom: „Za Javni poziv iz oblasti visokog obrazovanja – ne otvarati“ (navesti broj i naziv programa za koji se aplicira)

 

OBAVEZNO NA KOVERTI NAVESTI PODATKE POŠILJAOCA

 

Napomene: 

 

 • Sastavni dio ovog javnog poziva čine: Uputstvo za podnosioce prijave/zahtjeva, Obrazac zahtjeva za svaki od programa i Kriterije za ocjenjivanje za svaki od programa.
 • Ukoliko aplikant koji aplicira na neki od programa javnog poziva u potpunosti ne ispuni aplikacijski obrazac, njegova prijava neće se razmatrati.
 • Ukoliko aplikant koji aplicira na neki od programa javnog poziva dostavi više prijedloga od broja utvrđenog javnim pozivom (ovisno o programu), njegova prijava se neće razmatrati.
 • Ukoliko aplikant koji aplicira na neki od programa javnog poziva traži iznos veći od maksimalno dozvoljenog po pojedinačnim programima javnog poziva, njegova prijava se neće razmatrati.
 • Ukoliko aplikant koji aplicira na neki od programa javnog poziva nije opravdao sredstva dodijeljena u prethodnom periodu, njegova prijava se neće razmatrati.
 • Postupci za sprečavanje sukoba interesa osoba uključenih u postupak dodjele finansijskih sredstava: svaki član komisije za razmatranje prijava na javni poziv će biti isključen iz postupka ocjenjivanja, odnosno dodjele sredstava, ukoliko se utvrdi da je u sukobu interesa u odnosu na podnosioce prijave, a podnosioci prijave imaju mogućnost prijaviti sumnju na postojanje sukoba interesa, o kojima će davalac budžetskih sredstava odlučivati pojedinačno po svakoj prijavi.
 • Neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

 

M I N I S T R I C A

Prof. dr. Jasna Duraković

_________________________________________________________________________

Mostar, Ante Starčevića bb, tel.: +387 36 355 700 (kabinet ministra),  +387 36 355 753 (protokol),  fax: +00387 36 355 742

Moctap,  Анте Старчевићa бб, teл.: +387 36 355 700 (kaбинeт mинистрa), +00387 36 355 753 (прoтokол),  фakc: +00387 36 355 742

e-mail:  info@fmon.gov.ba;  kabinet@fmon.gov.ba,   http://www.fmon.gov.ba

 

Ured za NIR