Benjamin Avdić, bachelor specijalne edukacije i rehabilitacije

UNIVERZITET U TUZLI
EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET
Tuzla, 13.09.2023. godine

 

Benjamin Avdić, bachelor specijalne edukacije i rehabilitacije javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Povezanost kognitivnih i funkcionalnih sposobnosti sa percepcijom uspješnog starenja kod osoba treće životne dobi“, dana 27.09.2023. godine u 14,00 sati u sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr. sci. Edina Šarić, redovni profesor za užu naučnu oblast „Specijalna edukacija i rehabilitacija“,Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednica;
  2. Dr. sci. Senad Mehmedinović, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Specijalna edukacija i rehabilitacija“, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli, mentor, član;
  3. Dr. sci. Vesna Bratovčić, vanredni profesor za užu naučnu oblast
    „Specijalna edukacija i rehabilitacija“, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli,

Za zamjenika članova komisije imenovana je dr. sci. Edina Kuduzović, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Specijalna edukacija i rehabilitacija“ na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.
Pristup javnosti je  slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 08,00 – 16,00 sati.

 

REZIME RADA


Glavni cilj istraživanja je bio procijeniti kognitivne i funkcionalne sposobnosti, te percepciju uspješnog starenja kod osoba treće životne dobi. Istraživanjem je obuhvaćen ukupan uzorak od 40 ispitanika, od čega je 37,5% ispitanika muškog, a 62,5% ispitanika ženskog spola.
Istraživanje je provedeno u ustanovama institucionalnog smještaja za osobe treće životne dobi na području gradova Tuzla i Sarajevo. U svrhu provjere postavljenog cilja istraživanja primijenile su se Montrealska procjena kognitivnih funkcija, Barthel indeks test, Skala samoprocjene uspješnog starenja, vizuelno-analogne skale samoprocjene tjelesnog I mentalnog zdravlja i ukupnog zadovoljstva životom. Dobiveni podaci istraživanja su obrađeni deskriptivnom i inferencijalnom statistikom. U svrhu provjere postavljenih hipoteza istraživanja primijenili su se t-test za nezavisan uzorak ispitanika, univarijantna analiza varijanse, korelacijska analiza (Pearsonov i Spearmanov koeficijent), te multivarijatna metoda regresijske analize optimalnog skaliranja. Podaci istraživanja obrađeni su u statističkom paketu SPSS 26.0. Na osnovu dobivenih rezultata istraživanja može se zaključiti da postoji statistički značajna pozitivna povezanost i uticaj kognitivnih i funkcionalnih sposobnosti na percepciju uspješnog starenja kod osoba treće životne dobi.

Ključne riječi: uspješno starenje, kognitivne sposobnosti, funkcionalne sposobnosti, treća
životna dob