Broj slobodnih mjesta za drugi upisni rok za upis studenata na drugi ciklus studija u akademskoj 2021/22. godini na fakultetima /Akademiji /studijskim programima

UNIVERZITET U TUZLI na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Tuzli broj: 03-5050-1-1/21 od 29. 09. 2021. godine, objavljuje Broj slobodnih mjesta za drugi upisni rok do odobrenog broja za upis studenata na drugi ciklus studija u akademskoj 2021/22. godini, po Konkursu objavljenom u dnevnom listu „Dnevni Avaz“ 21. 06. 2021. godine, na fakultetima/Akademiji/ studijskim programima kako slijedi:

-.-.-.-.-

 

UNIVERZITET U TUZLI
Tuzla, 15.10.2021. god.

 

Broj slobodnih mjesta za drugi upisni rok do odobrenog broja za upis studenata na drugi ciklus studija u akademskoj 2021/22. godini na fakultetima/Akademiji/studijskim programima
Broj slobodnih mjesta za drugi upisni rok je objavljen u dnevnom listu “Dnevni avaz” dana 16.10.2021. god.

 

UNIVERZITET U TUZLI

na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Tuzli broj:  03-5050-1-1/21 od 29. 09. 2021. godine,

 

objavljuje

Broj slobodnih mjesta za drugi upisni rok do odobrenog broja za upis studenata na drugi ciklus studija u akademskoj 2021/22. godini, po Konkursu objavljenom  u dnevnom listu „Dnevni Avaz“ 21. 06. 2021. godine, na fakultetima/Akademiji/ studijskim programima kako slijedi:

 

Red.broj

Naziv fakulteta/Akademije

Studijski program/Usmjerenje

Broj slobodnih mjesta

1.

Akademija dramskih umjetnosti

 

 

· Produkcija

10

2.

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet

 

 

· Poremećaji u ponašanju

27

 

· Logopedija

18

 

· Audiologija

30

 

· Specijalna edukacija i rehabilitacija

– Intelektualne teškoće

– Motorički poremećaji i hronične bolesti

– Oštećenja vida

 

30

27

30

3.

Ekonomski fakultet

 

 

· Ekonomija

– Makroekonomski menadžment

– Menadžment

– Marketing

– Finansije, bankarstvo i osiguranje

– Računovodstvo i revizija

 

20

12

20

20

12

 

· Poslovna ekonomija*

19

 

· Menadžment u turizmu

18

4.

Fakultet  elektrotehnike

 

 

· Elektrotehnika i računarstvo*

66

5.

Fakultet za tjelesni odgoj i sport

 

· Tjelesni odgoj i sport

15

6.

Filozofski fakultet

 

 

· Metodika nastave bosanskog jezika i književnosti

15

·   Bosanskohercegovačka književnost u književno-historijskom kontekstu

15

·    Lingvistika engleskog jezika

15

· Historija Bosne i Hercegovine

11

· Predškolski odgoj i obrazovanje

15

· Razredna nastava

15

· Angloamerički književni studij

15

· Njemačka književnost

12

· Turska književnost

11

· Žurnalistika

12

· Pedagogija

15

· Psihologija

12

· Socijalni rad

12

· Sociologija

15

7.

Mašinski fakultet

 

 

· Energetika i termo-fluidni inženjering

– Održiva energija i okolina

 – Termoenergetika

 

15

14

 

· Proizvodno mašinstvo

– Proizvodne tehnologije

– Industrijski inženjering

 

15

13

· Mehatronika

10

8.

Medicinski fakultet

 

 

· Odsjek zdravstvenih studija

– Studij sestrinstva

– Studij fizioterapije

– Studij radiološke tehnologije

– Studij sanitarnog zdravstva

 

10

7

1

10

9.

Pravni fakultet

 

 

– Komparativno pravo i komparativno pravna historija

– Upravno pravo

9

9

10.

Prirodno-matematički fakultet

 

 

· Primijenjena matematika

· Edukacija u matematici

30

26

 

· Primijenjena fizika

Edukacija u fizici

29

29

 

· Geografija*

26

 

· Primijenjena biologija *

· Edukacija u biologiji

29

30

 

Primijenjena hemija

Edukacija u hemiji

22

29

 

· Ekomonitoring i bioindikacija voda

21

11.

Rudarsko-geološko-građevinski fakultet

 

 

· Rudarstvo*

12

 

· Geologija

10

 

· Građevinarstvo *

8

· Bušotinska eksploatacija mineralnih sirovina

9

· Sigurnost i pomoć

8

 

· Sigurnost i pomoć

-Upravljanje rizicima od katastrofalnih događaja i protivpožarni inžinjering

10

12.

Tehnološki fakultet

 

 

· Hemijsko inženjerstvo i tehnologija*

9

 

· Prehrambena tehnologija

1

 

· Inženjerstvo zaštite okoline*

9

 

· Agronomija*

8

 

UKUPNO:

1032

 

Prijava na konkurs podnosi se 18. 10. 2021. godine.

Privremena rang-lista kandidata objavit će se 18. 10. 2021. godine.

Konačna rang-lista objavit će se 21. 10. 2021. godine.

Upis primljenih kandidata obavit će se 22. 10. 2021. godine.

 

Prijava na Konkurs podnosi se na propisanom obrascu koji se može nabaviti u skriptarnici Univerziteta na Tehnološkom fakultetu ili se može preuzeti na web stranici Univerziteta ispod teksta Konkursa, u kojem kandidat mora naznačiti fakultet/Akademiju  kao i  studijski program na koji se želi upisati.

Član 2.

Provođenje drugog upisnog roka organizovat će se na način utvrđen Konkursom za upis studenata na drugi ciklus studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2021/22. godini, objavljenom u dnevnom listu „Dnevni Avaz“ 21. 06. 2021. godine i na web stranici Univerziteta unitz.ba.