OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Amerilna Muratović, bach. oec.

UNIVERZITET U TUZLI EKONOMSKI FAKULTET Tuzla, 08.03.2021. godine OBJAVLJUJE Kandidat Amerilna Muratović, bach. oec. javno će braniti završni magitarski rad pod nazivom „Uticaj stranih direktnih investicija na unapređenje marketinškog znanja bosanskohercegovačkih kompanija“, dana 30.03.2021. godine u 11,00 ati na Ekonomskom Read more

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Aldin Karić, bachelor ing. prehr. tehnologije

UNIVERZITET U TUZLITEHNOLOŠKI FAKULTETTuzla, 03.03.2021. godine Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Tehnološki fakultet OBJAVLJUJE Aldin Karić, bachelor ing. prehr. tehnologije će javno braniti završni magistarski rad na II ciklusu Read more