OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Slađana Filipović, bach. oec.

UNIVERZITET U TUZLIEKONOMSKI FAKULTET OBJAVLJUJE Kandidat Slađana Filipović, bach. oec. javno će braniti završni magitarski rad pod nazivom: „Efekti primjene Međunarodnog standarda finansijskog izvještavanja 9: finansijski instrumenti na računovodstvene izvještaje banaka“ dana 22.09.2021. godine u 11,00 sati na Ekonomskom fakultetu Read more

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Muamer Kapić, Bachelor – inženjer hemijskog inženjerstva i tehnologije

UNIVERZITET U TUZLI TEHNOLOŠKI FAKULTET Tuzla, 13.07.2021. godine Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Tehnološki fakultet OBJAVLJUJE Muamer Kapić, Bachelor – inženjer hemijskog inženjerstva i tehnologije će javno braniti završni Read more

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Senad Handžić, dipl.inž.geologije

UNIVERZITET U TUZLIRUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTETUniverzitetska br.2Tuzla, 23.07.2021. god.   O B J A V L J U J E   Senad Handžić, dipl.inž.geologije, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Geološke karakteristike ležišta uglja Bila kod Zenice“  u četvrtak, 26.08.2021.g. Read more

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Lela Kasumović, bachelor-inženjer rudarstva

UNIVERZITET U TUZLIRUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTETUniverzitetska br. 2 O B J A V LJ UJE Lela Kasumović, bachelor-inženjer rudarstva za bušotinsku eksploataciju, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: «Prenamjena kratera bivšeg površinskog kopa “Čubrić” Rudnika mrkog uglja “Banovići”‘» u petak 23.07.2021. godine, Read more