OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Selma Muratović, bach. oec.

UNIVERZITET U TUZLIEKONOMSKI FAKULTET   OBJAVLJUJE   Kandidat Selma Muratović, bach. oec., javno će braniti završni magitarski rad pod nazivom „Identifikacija logističkih elemenata servisa potrošača primjenom faktorske analize“ dana 12.01.2022. godine u 10,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli Read more

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Božena Barušić, bachelor-inžinjer rudarstva za bušotinsku eksploataciju

UNIVERZITET U TUZLIRUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTETUniverzitetska br.2Tuzla, 08.12..2021. god.   O B J A V L J U J E Božena Barušić, bachelor-inžinjer rudarstva za bušotinsku eksploataciju, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Geotermalni potencijal bušotine Sl-1 u Slavinovićima s Read more

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Milan Marković, inženjer za industrijsku eksploataciju nafte i gasa

UNIVERZITET U TUZLIRUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTETUniverzitetska br.2Tuzla, 08.12.2021. god. O B J A V L J U J E Milan Marković, inženjer za industrijsku eksploataciju nafte i gasa, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Analiza primjene dubinske pumpe pri eksploataciji Read more

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Radan Vasić, bachelor-inžinjer rudarstva

UNIVERZITET U TUZLIRUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTETUniverzitetska br.2Tuzla, 08.12..2021. god. O B J A V L J U J E Radan Vasić, bachelor-inžinjer rudarstva, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Izbor kompleksa bager-kamion u funkciji dužine transporta na primjeru PK-Bogutovo Selo Read more

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Marina Jotić Ivanović, doktor medicine

UNIVERZITET U TUZLITEHNOLOŠKI FAKULTETTuzla, 08.12.2021. godine Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Tehnološki fakultet OBJAVLJUJE Marina Jotić Ivanović, doktor medicine će javno braniti završni magistarski rad na II ciklusu studija Read more

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Nina Lipić, dipl.farmaceut

UNIVERZITET U TUZLITEHNOLOŠKI FAKULTETTuzla, 01.12.2021. godine Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Tehnološki fakultet OBJAVLJUJE Nina Lipić, dipl.farmaceut će javno braniti završni magistarski rad na II ciklusu studija pod naslovom:  Read more

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Zlata Ahmić, bach. oec.

UNIVERZITET U TUZLIEKONOMSKI FAKULTET   OBJAVLJUJE   Kandidat Zlata Ahmić, bach. oec., javno će braniti završni magitarski rad pod nazivom „Implementacija sistema upravljanja kvalitetom u funkciji unapređenja rezultata poslovanja u prehrambenoj industriji Bosne i Hercegovine “ dana 13.12.2021. godine u Read more

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Jasmina Latić, bachelor logopedije i audiologije

UNIVERZITET U TUZLIEDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET O B A V I J E S T   Jasmina Latić, bachelor logopedije i audiologije, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Savremeni pristupi u tretmanu poremećaja autističnog spektra”, dana 13.12.2021. godine u 10,00 sati Read more

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Samra Salihović, bachelor socijalne pedagogije

UNIVERZITET U TUZLIEDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET Tuzla, 24.11.2021. godine O B A V I J E S T Samra Salihović, bachelor socijalne pedagogije javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom:  „Socijalnopedagoška percepcija novih oblika rizičnih ponašanja mladih”, dana 13.12.2021. godine u 9,00 Read more