OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Milica Stojanović, bach.-dipl.ing.industrijskog inženjerstva u eksploataciji nafte i gasa

UNIVERZITET U TUZLI RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET     OBJAVLJUJE     Milica Stojanović, bach.-dipl.ing.industrijskog inženjerstva u eksploataciji nafte i gasa javno će braniti završni  magistarski rad pod naslovom:  „Optimizacija procesa opremanja i  osvajanja bušotina na primeru bušotine SM-x-1“, dana 09.12.2023. godine,  sa početkom Read more

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Maida Vikalo, bachelor logopedije i audiologije

UNIVERZITET U TUZLIEDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET Tuzla, 27.11.2023. godine O B A V I J E S T Maida Vikalo, bachelor logopedije i audiologije javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Fonološka svjesnost djece predškolske dobi s poremećajem izgovora glasova”, dana 07.12.2023. godine Read more

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Belmin Bujaković, bachelor tjelesnog odgoja i sporta

UNIVERZITET U TUZLIFAKULTET ZA TJELESNI ODGOJ I SPORTTuzla, 24.11.2023. godine   Belmin Bujaković, bachelor tjelesnog odgoja i sporta javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Razlike morfoloških karakteristika, parametara za procjenu sastava tijela i nivoa glukoze u krvi kod studentica Read more

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Tarik Derdemez, bachelor tjelesnog odgoja i sporta

UNIVERZITET U TUZLIFAKULTET ZA TJELESNI ODGOJ I SPORTTuzla, 21.11.2023. godine   Tarik Derdemez, bachelor tjelesnog odgoja i sporta javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Uticaj motoričkih i kognitivnih sposobnosti na situaciono-motoričke sposobnosti kod fudbalera uzrasta 13-14 godina”, dana 22.12.2023. Read more

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Eldin Čandić, bachelor tjelesnog odgoja i sporta

UNIVERZITET U TUZLIFAKULTET ZA TJELESNI ODGOJ I SPORTTuzla, 21.11.2023. godine   Eldin Čandić, bachelor tjelesnog odgoja i sporta javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Efekti kinezioloških tretmana na snagu trupa rekonvalescenata u odnosu na spol i hronološku dob”, dana Read more

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Miranda Zukić, dipl.inž.građevinarstva

UNIVERZITET U TUZLIRUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET   Miranda Zukić, dipl.inž.građevinarstva, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Mehanizam interakcije potpornih konstrukcija sa tlom i stijenskom masom“ u ponedjeljak, 27.11.2023. godine, sa početkom u 14 sati, u Amfiteatru/slobodna učionica Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Read more

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Imad Đozić, bachelor inženjer agronomije

UNIVERZITET U TUZLITEHNOLOŠKI FAKULTETTuzla, 15.11.2023. godine Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Tehnološki fakultet OBJAVLJUJE Imad Đozić, bachelor inženjer agronomije će javno braniti završni magistarski rad na II ciklusu studija Read more

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Elmedin Hadžiavdić, bachelor inž. el.

UNIVERZITET U TUZLIFAKULTET ELEKTROTEHNIKEFranjevačka br.2Tuzla O B J A V L J U J E Elmedin Hadžiavdić, bachelor inž. el., javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Energetska efikasnost električnog pogona vertikalnog prijevoza u višespratnim objektima“, dana 23.11.2023. godine sa Read more

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Safet Mutapčija, bach.-inž.geologije

UNIVERZITET U TUZLIRUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET   Safet Mutapčija, bach.-inž.geologije javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Mehaničke i deformacione karakteristike frankfurtskih prekonsolidovanih glina“, u ponedjeljak 06.11.2023 godine, sa početkom u 13 sati, u Amfiteatru/slobodna učionica Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pred Read more