OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Aleksandar Stefanov, dipl.inž.rudarstva

UNIVERZITET U TUZLIRUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET O B J A V L J U J E Aleksandar Stefanov, dipl.inž.rudarstva javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Analiza primarne i sekundarne razrade naftnih i gasnih ležišta sa frakturiranim kolektorima“, u subotu 28.10.2023. godine, sa Read more

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Bojana Barišić, bach.-inž.građevinarstva

UNIVERZITET U TUZLIRUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET   Bojana Barišić, bach.-inž.građevinarstva javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Infrastrukturne mjere za smirivanje saobraćaja, njihova efikasnost te uticaj na propusnu moć saobraćajnica“ u utorak, 31.10.2023. godine, sa početkom u 14 sati, u Amfiteatru/slobodna učionica Read more

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Selma Omerović, bach. oec.

UNIVERZITET U TUZLIEKONOMSKI FAKULTET OBJAVLJUJE Kandidat Selma Omerović, bach. oec. javno će braniti završni magitarski rad pod nazivom ”Efekti primjene Međunarodnog standarda finansijskog izvještavanja 9: finansijski instrumenti na računovodstvene izvještaje investicijskih fondova” dana 26.10.2023. godine u 10,00 sati na Ekonomskom Read more

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Kemal Fajić, bach.-inž.građevinarstva

UNIVERZITET U TUZLIRUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET O B J A V L J U J E Kemal Fajić, bach.-inž.građevinarstva javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Mogućnost izrade betonskih kolovoza u BiH kroz ekološke, finansijske i tehničke uslove“, u srijedu 08.11.2023. godine, sa Read more

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Adelisa Kenović, bachelor inženjer animalne proizvodnje

UNIVERZITET U TUZLITEHNOLOŠKI FAKULTETTuzla, 02.10.2023. godine Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Tehnološki fakultet OBJAVLJUJE Adelisa Kenović, bachelor inženjer animalne proizvodnje će javno braniti završni magistarski rad na II ciklusu Read more

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Selma Bilajac, bachelor socijalne pedagogije

UNIVERZITET U TUZLIEDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET Tuzla, 27.09.2023. godine O B A V I J E S T Selma Bilajac, bachelor socijalne pedagogije javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Procjena rizičnih ponašanja kod djece i mladih uključenih u odgojno-obrazovni sistem”, dana 11.10.2023. Read more

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Denis Krdžalić, dipl.producent

UNIVERZITET U TUZLIAKADEMIJA DRAMSKIH UMJETNOSTITuzla, 21.09.2023. godine Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Akademija dramskih umjetnosti OBJAVLJUJE Denis Krdžalić, dipl.producent će javno braniti završni magistarski rad na II ciklusu studija Read more