OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Katarina Lekić, bachelor specijalne edukacije i rehabilitacije

UNIVERZITET U TUZLIEDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET Tuzla, 23.05.2024. godine O B A V I J E S T Katarina Lekić, bachelor specijalne edukacije i rehabilitacije javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: “Stavovi vršnjaka prema inkluziji djece sa teškoćama u razvoju” dana Read more

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Damljana Bošnjak, bachelor tjelesnog odgoja i sporta

UNIVERZITET U TUZLIFAKULTET ZA TJELESNI ODGOJ I SPORTTuzla, 22.05.2024. godine   Damljana Bošnjak, bachelor tjelesnog odgoja i sporta javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom „Razlike u određenim antropološkim dimenzijama i stavovima prema zdravom načinu života srednjoškolki” dana 05.06.2024. godine Read more

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Miloš Aćimović, dipl.inž. industrijskog inženjerstva u eksploataciji nafte i gasa

UNIVERZITET U TUZLIRUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET   O B J A V L J U J E   Miloš Aćimović, dipl.inž. industrijskog inženjerstva u eksploataciji nafte i gasa javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Problemi sa parafinom tokom izvođenja hidrodinamičkih merenja“, srijeda, Read more

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Đana Zimić, bach.-inž. geologije

UNIVERZITET U TUZLIRUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET   OBJAVLJUJE   Đana Zimić, bach.-inž- geologije,  javno će braniti završni  magistarski rad pod naslovom: „Geneza hidrogeološke odlike i zaštita mineralne vode Tešanjski kiseljak“, u petak, 24.05.2024.  godine sa početkom u 11 sati u Amfiteatru/slobodna učionica Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Read more

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Mersiha Muratović Ahmetašević, bachelor logopedije i audiologije

UNIVERZITET U TUZLI EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET Tuzla, 03.05.2024. godine O B A V I J E S T Mersiha Muratović Ahmetašević, bachelor logopedije i audiologije javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Neurogena orofaringealna disfagija kod osoba smještenih u institucionalnom smještaju”, dana Read more