Erasmus+ stipendije na Tehničkom fakultetu u Boru, Univerzitet u Beogradu, Srbija u ljetnom semestru akademske 2022/23. godine

Ured za međuuniverzitetsku saradnju

u zemlji i inostranstvu

Tuzla, 03.03.2023.godine

 

 

Tehnički fakultet Univerziteta u Beogradu sa sjedištem u Boru, Republika Srbija, je objavio konkurs za dodjelu jedne (a) stipendije akademskom osoblju za ljetni semestar akademske 2022/23. godine.  

Prijaviti se može osoblje Tehnološkog fakulteta područje Organske i Analitičke hemija Univerziteta u Tuzli.

Akademski koordinator i kontakt osoba na Tehničkom fakultetu u Boru je prof. Dr. Vitomir Milić (vmilic@tfbor.bg.ac.rs).

Za ostale upite, kontakt osoba ispred Uredu za međunarodnu saradnju Univerziteta u Beogradu je Ms. Milena Sikanić (milena.sikanic@rect.bg.ac.rs).

Univerzitet u Beogradu otvara aplikaciju za online dostavljanje dokumentacije putem linka  https://mobion.bg.ac.rs/ (odabrati Erasmus+ KA107) nakon nominacije osoblja od strane Univerziteta u Tuzli.

Potrebna dokumentacija za osoblje:

  1. Prijavni obrazac
  2. Kopija pasoša
  3. CV (https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae)
  4. Mobility Agreement for Teaching
  5. Izjava o prethodnoj mobilnosti 

 

*Ugovor o mobilnosti dostavljate u printanoj formi nakon odobrene mobilnosti

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

Prijave dostaviti ISKLJUČIVO putem e-maila: prijaveiro@untz.ba sa napomenom PRIJAVA ZA ERASMUS + BEOGRAD.

Krajnji rok za apliciranje je 10.03.2023.godine.

 

Više informacija o načinu prijave možete naći na stranici:
http://untz.ba/wp-content/uploads/2021/01/Pravilnik_o_medjunarodnoj_mobilnosti_30_07_2020.pdf

Kontakt informacije:

Ured za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju

Dr. Tihomila Markovića 1 ( Rektorat Univerziteta u Tuzli, kancelarija br. 8)

e-mail: international@untz.ba; selma.cebic-babajic@untz.ba

tel: +38735 300 526 fax: +38735 300 528