Informacija o pravu osoba sa invaliditetom na profesionalnu rehabilitaciju

U skladu sa odredbama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju
osoba sa invaliditetom (“SI. novine FBiH” 9/10), Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje
osoba sa invaliditetom objavljuje javne pozive iz oblasti profesionalne rehabilitacije (Fond).

Na ovaj način želimo informisati osobe sa 60 % i više invaliditeta da imaju pravo na finansiranje
/sufinansiranje troškova profesionalne rehabilitacije kroz vanredno srednje školovanje, visoko
stručno obrazovanje ili postdiplomsko studiranje.

Fond kroz javne pozive koji se u pravilu objavljuju u augustu/septembru svake godine obezbjeđuje
osobama sa invaliditetom finansiranje/sufinasiranje troškova vanrednog srednjeg školovanja,
visokog stručnog obrazovanja ili postdiplomskog studiranja u visini do 5.000,00 KM.

Ukoliko se aplikacija osobe sa invaliditetom koja aplicira na Lot III: Za finansiranje/sufinansiranje
programa profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom – 3.3. Programi profesionalne
rehabilitacije na koje osobe sa invaliditetom mogu same aplicirati, odlukom Upravnog odbora Fonda
odobri, Fond će na račun obrazovne ustanove uplatiti troškove školovanja. Student ima obavezu
prema Fondu opravdati doznačena sredstva na način da dostavi dokaz o završenom obrazovnom
ciklusu kojeg je Fond finansirao/sufinansirao.