Interni poziv za finansiranje /sufinansiranje projekata iz oblasti nauke od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine u 2023. godini

INTERNI POZIV

 

Na osnovu Ugovora o finansiranju/sufinansiranju projekata iz oblasti nauke od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine za 2023. godinu, zaključenog između Federalnog ministarstva nauke i obrazovanja i  Univerziteta u Tuzli, broj: 01-3840-2/23 od 07.07.2023. godine, i Procedura o načinu, postupku i rokovima raspodjele sredstava ostvarenih zaključivanjem ugovora sa Federalnim ministarstvom obrazovanja i nauke o finansiranju/sufinansiranj u projekata iz oblasti nauke od značaja za FBiH (Prečišćeni tekst), broj: 04-2398-1-6/20 od 04.06.2020. godine, Univerzitet u Tuzli raspisuje

 

INTERNI POZIV ZA FINANSIRANJE/SUFINANSIRANJE PROJEKATA IZ OBLASTI NAUKE OD ZNAČAJA ZA FEDERACIJU BOSNE I HERCEGOVINE U 2023. GODINI

 

po programima kako slijedi:

 

PROGRAM 1:„Podrška izdavanju referentnih naučnih časopisa (osim časopisa iz područja društvenih i humanističkih nauka), zbornika radova, bibliografija i sl.; Podrška postizanju referentnosti naučnih časopisa“

 

Uslovi za dodjelu sredstava:

 • redovnost izlaženja;
 • recenziranje radova i popis recenzenata;
 • postojanje domaće i međunarodne saradnje;
 • sastav uredništva časopisa i omjer prihvaćenih i odbijenih članaka;
 • dokaz da se časopis nalazi na spisku neke od referentnih međunarodnih baza naučnih časopisa, ili da je u proceduri upisa na listu referentnih časopisa, odnosno da je od izuzetnog značaja za određenu naučnu oblast u BiH,
 • detaljno obrazložen finansijski plan sa dokazima o visini troškova štampanja  (predračuni i sl.);
 • dokaz da se časopis nalazi na spisku neke od referentnih međunarodnih baza naučnih časopisa, ili da je u proceduri upisa na listu referentnih časopisa, odnosno da je od izuzetnog značaja za određenu naučnu oblast u BiH
 • relevantnost i referentnost naučne manifestacije sa koje se izdaje zbornik  radova;
 • relevantnost i referentnost bibliografije za određenu naučnu oblast ili opće  naučne tokove u BiH i svijetu.

 

Napomena:

 • Progam se odnosi isključivo na časopise, zbornike radova i bibliografije čiji je izdavač/suizdavač Univerzitet u Tuzli ili fakultet(i)/Akademija dramskih umjetnosti Univerziteta u Tuzli.  
 • Program se ne odnosina podršku autorima u izdavanju nove naučne, stručne i univerzitetske literature

 

Univerzitet u Tuzli dodjeljuje, u skladu sa finansijskim mogućnostima, podršku izdavanju naučnih časopisa u dijelu koji se odnosi na materijalne troškove realizacije izdavačkog projekta (troškovi tehničke pripreme, troškovi on-line izdavanja i štampanja časopisa), bez autorskih, uredničkih i sličnih honorara i naknada.

 

Projekti koji budu odobreni podržat će se u maksimalnom ukupnom iznosu do 6.000,00 KM.  

 

Aplikacioni obrazac 1

 

PROGRAM 2: „Podrška naučnom usavršavanju na doktorskom studiju, odnosno podrška sticanju naučnog stepena doktora nauka po predbolonjskom sistemu državljana BiH zaposlenih na Univerzitetu u Tuzli“

 

Uslovi za dodjelu sredstava:

Za kandidate koji su odbranili doktorsku disertaciju (završni rad na III ciklusu studija):

 • dokaz da su doktorsku disertaciju odbranili u periodu od 01.01.2023. godine do posljednjeg roka za podnošenje prijava na Interni poziv (21.09.2023.);
 • dokaz o visini troškova doktorskog studija/doktorata (odnosi se samo na kandidate koji doktorske studije/doktorat pohađaju na drugoj visokoškolskoj ustanovi);
 • ovjerena izjava kandidata da je vlastitim sredstvima u cijelosti ili dijelom finansirao izradu i odbranu završnog rada ili doktorske disertacije;
 • dokaz da je kandidat vlastitim sredstvima u cijelosti ili dijelom finansirao izradu i odbranu završnog rada ili doktorske disertacije (kopije uplatnica, ugovra i sl.);
 • ovjerena izjava kandidata da po programima ranijih Internih poziva Univerziteta u Tuzli za finansiranje/sufinansiranje projekata iz oblasti nauke od značaja za FBiH nije ostvario pravo na finansiranje/sufinansiranje troškova izrade i odbrane završnog rada, tj. doktorske disertacije, odnosno, nije ostvario pravo na finansiranje/sufinansiranje troškova za istu fazu doktorskog studija/doktorata za koju aplicira;
 • ovjerena izjava kandidata da je/nije ostvario pravo na sufinansiranje troškova izrade i odbrane završnog rada (navesti tačan iznos), odnosno doktorske disertacije od javnog sektora (općine, gradovi, javni fondovi, ministarstva i tijela uprave na svim nivoima, javne ustanove, javna preduzeća), te da je/nije bio oslobođen predmetnih troškova od visokoškolske ustanove na kojoj je stekao naučni stepen doktora nauka.

 

 Za kandidate koji su u postupku sticanja naučnog stepena doktora nauka:

 • dokaz da je kandidat upisan na III ciklusa studija/doktorat ili dokaz o odobrenju teme doktorske disertacije (po predbolonjskom sistemu);
 • dokaz o visini troškova doktorskog studija/doktorata (odnosi se samo na kandidate koji doktorske studije/doktorat pohađaju na drugoj visokoškolskoj ustanovi);
 • kopija Odluke o podobnosti teme i kandidata;
 • dokaz da je kandidat položio propisane ispite na doktorskom studiju sa prosjekom ocjena;
 • ovjerena izjava kandidata da vlastitim sredstvima u cijelosti ili dijelom finansira doktorske studije/doktorat;
 • dokaz da kandidat vlastitim sredstvima finansira u cijelosti ili dijelom doktorske studije/doktorat (kopije uplatnica, ugovora i sl.);
 • ovjerena izjava kandidata da po programima ranijih Internih poziva Univerziteta u Tuzli za finansiranje/sufinansiranje projekata iz oblasti nauke od značaja za FBiH nije ostvario pravo na finansiranje/sufinansiranje troškova za istu fazu doktorskog studija/doktorata za koju aplicira;
 • izjava kandidata da je/nije ostvario pravo na sufinansiranje troškova doktorskih studija/doktorata (navesti tačan iznos) od javnog sektora (općine, gradovi, javni fondovi, ministarstva i tijela uprave na svim nivoima, javne ustanove, javna preduzeća), te da je/nije bio oslobođen predmetnih troškova od visokoškolske ustanove na kojoj stiče zvanje doktora nauka.

 

Napomena:

 • Na Interni poziv se mogu prijaviti saradnici Univerziteta u Tuzli, zaposleni na Univerzitetu u Tuzli, sa punim radnim vremenom.
 • S obzirom da je naučno usavršavanje uslov za napredovanje akademskog osoblja, a uzimajući u obzir činjenicu da je sredstava za podršku za naučno usavršavanje akademskog osoblja sve manje, prijave neakademskog osoblja Univerziteta u Tuzli neće biti podržane u okivru ovog programa.
 • U skladu sa odredbama Ugovora zaključenog sa FMON, prioritet u dodjeli sredstava koja se u okviru pojedinih programa dodijeljuju pojedincima imaju mlađi istraživači (do 35 godina starosti).
 • Dodijeljena sredstva ne mogu prelaziti iznos lično uplaćenih sredstava na ime troškova sticanja naučnog stepena doktora nauka
 • Sredstva se ne mogu dodijeliti za fazu koja je već finansirana/sufinansirana po programima ranijih Internih poziva Univerziteta u Tuzli za finansiranje/sufinansiranje projekata iz oblasti nauke od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine.
 • Izjave koje je potrebno ovjeriti za potrebe ovog Programa Internog poziva mogu se objediniti i dostaviti na jednom ovjerenom dokumentu.

 

Projekti koji budu odobreni podržat će se u maksimalnom ukupnom iznosu do 25.000,00 KM.  

 

Aplikacioni obrazac 2

 

PROGRAM 3: „Podrška radu biblioteka Univerziteta u Tuzli i njihovo uključivanje u bibliotečko-informacioni sistem, pretplata na referentne baze podataka“

 

Uslovi za dodjelu sredstava:

 • broj korisnika biblioteke;
 • učešće u međubibliotečkoj saradnji i razmjeni;
 • stvaranje uslova za korištenje bibliotečkih elektronskih usluga;
 • nabavka neophodne naučne, univerzitetske i stručne literature u cilju obogaćivanja bibliotečkog fonda.

Univerzitet dodjeljuje, u skladu sa finansijskim mogućnostima, podršku radu odjeljenja Univerzitetskoj biblioteci i njihovom uključivanju u bibliotečko-informacijske sisteme u dijelu koji se odnosi na troškove realizacije projekta koji podrazumijevaju: troškove nabavke neophodne bibliotečke i informatičke opreme, pretplatu za uključivanje u bibliotečko-informacijske sisteme i pristup referentnim naučnim bazama podataka, članarine u krovnim međunarodnim bibliotečkim asocijacijama, troškove učešća u međubibliotečkoj saradnji i razmjeni, troškove nabavke aktuelne naučne, univerzitetske i stručne literature u cilju obogaćivanja bibliotečkog fonda, bez bilo kakvih honorara i naknada za učesnike ili voditelje projekta.

 

Projekti koji budu odobreni podržat će se u maksimalnom ukupnom iznosu do 8.000,00 KM.  

 

Aplikacioni obrazac 3

 

 PROGRAM 6:„Podrška istraživanju od značaja za Federaciju BiH“

 

Uslovi za dodjelu sredstava:

 • referentnost istraživača (radovi priznati i objavljeni u relevantnim indeksnim bazama);
 • detaljno razrađen projekat ili program sa finansijskim planom, te pregledom i strukturom učesnika;
 • potencijalni značaj rezultata istraživanja za Federaciju, odnosno BiH,u skladu sa Strategijom razvoja FBIH za period 2021-2027
 • detaljno obrazložen finansijski plan sa dokazima o visini troškova (predračuni i sl.);
 • izjavu voditelja projekta da projekat istog ili sličnog sadržaja nije prijavljen ili odobren za finansiranje ili sufinansiranje po drugom pozivu, kao i da ne postoji sukob interesa u ciljevima i izvedbi projekta.

 

Napomena:

 • Projekat će se smatrati uspješno završenim ako naučno-istraživački ili istraživačko-razvojni tim u roku od 1 godine dana od dana završetka projekta objavi rezultate projekta (bar jedan rad iz uže oblasti u koju spada projekat) u nekom od referentnih časopisa obuhvaćenih relevantnim indeksnim bazama ANU BIH.
 • Projekti koji budu odobreni podržat će se u maksimalnom pojedinačnom iznosu do 4.000,00 KM, a maksimalnom ukupnom iznosu do 41.000,00 KM.
 • Univerzitet dodjeljuje, u skladu sa finansijskim mogućnostima, podršku istraživanju od značaja za Federaciju isključivo u dijelu koji se odnosi na materijalne troškove (nužni troškovi putovanja i troškovi smještaja neophodni za provođenje istraživanja, troškovi obavljanja istraživanja – naknade za provođenje laboratorijskih i sličnih ispitivanja, kopiranje dokumenata neophodnih za istraživanje), učešće na jednom međunarodnom naučnom skupu i/ili troškove publiciranja jednog rada u referentnom časopisu za odgovarajuću naučnu oblast, a u funkciji valorizacije uspješnog završetka projekta, bez troškova nabavke opreme i autorskih honorara i/ili drugih naknada za rad istraživača.
 • Troškovi dnevnica mogu biti predviđeni projektom samo ako se odnose na službeno putovanje koje će se obaviti u svrhu provedbe projekta.
 • Prijave za finansiranje/sufinansiranje istraživanja koje je djelimično ili u potpunosti realizirano u periodu prije objavljivanja ovog Internog poziva neće se uzeti u razmatranje.
 • Voditeljica/voditelj projekta mora biti u zvanju nastavnika izabranog na Univerzitetu u Tuzli.
 • Jedan nastavnik može biti voditelj samo jednog projektnog prijedloga.
 • Naučno-istraživački ili istraživačko-razvojni tim minimalno mora biti sastavljen od voditeljice/voditelja projekta i jedne istraživačice/a koja/i nema stepen doktora nauka u trenutku podnošenja prijave, a koja/i je zaposlena ili u ugovornom odnosu sa Univerzitetom u Tuzli u trenutku podnošenja prijave, a može uključivati i studente I, II, III i integrisanog I i II ciklusa studija.
 • U skladu sa odredbama Ugovora zaključenog sa FMON, prioritet u dodjeli sredstava koja se u okviru pojedinih programa dodijeljuju pojedincima imaju mlađi istraživači (do 35 godina starosti)
 • Troškovi predviđeni budžetom prijedloga moraju biti u skladu sa važećim odredbama i zakonima (npr. nije moguće finansirati troškove putovanja unutar TK).

 

Aplikacioni obrazac 6

 

PROGRAM 11:Uređenje prostora i nabavka prioritetne opreme za naučno-istraživački rad“

 

Uslovi za dodjelu sredstava:

 • trenutno stanje i starost objekta i/ili opreme;
 • neophodnost nabavke opreme za rad organizacione jedinice i permanentnu edukaciju naučnih kadrova;
 • broj potencijalnih korisnika opreme;
 • značaj nabavke i korištenja opreme u prilagođavanju standardima i normativima u oblasti visokog obrazovanja i naučnoistraživačke djelatnosti;
 • detaljno razrađen finansijski plan projekta sa dokazima o visini troškova (ponude, predračuni i sl.);
 • obrazložena izjava fakulteta/ADU sa dokazima da će se oprema koristiti u naučnoistraživačke svrhe.

Dokaze o ispunjavanju uslova iz alineja 1 – 6, prethodnog stava, u formi izjave, dostavlja dekan ili prodekan za NIR fakulteta/ADU.

 

 Napomena:

 • Svaki fakultet/ADU može podnijeti po jednu prijavuna ovaj program.
 • Projekti koji budu odobreni po Programu 11. podržat će se u maksimalnom ukupnom iznosu od 154.000,00 KM, s tim da će se iz istog Programa  za projekat nabavke prioritetne opreme za naučno-istraživački rad smještene u Kampusu Univerziteta u Tuzli izdvojiti 37.000 KM, od ukupnih sredstava dodijeljenih za Program 11.
 • Projekti fakulteta/ADU koji budu odobreni podržat će se u maksimalnom pojedinačnom iznosu do 9.000,00 KM, a maksimalnom ukupnom iznosu do 117.000,00  KM.  
 • Ovim Programom će se finansirati isključivo nabavka prioritetne opreme za naučno-istraživački rad.

 

Aplikacioni obrazac 11

 

Sastavni dio ovog Internog poziva čine aplikacijski obrasci za svaki od programa, u kojima su navedeni obavezni prilozi. Svaka aplikacija treba obavezno da sadrži ime voditelja projekta i imena učesnika u istom, te njihove konkretne zadatke. Aplikacijski obrasci dostupni su na web stranici Univerziteta u Tuzli i u Uredu za NIR.

 

Prijave na poziv i obavezni prilozi podnose se u jednom primjerku, Uredu za NIR Univerziteta u Tuzli, isključivo putem protokola. Poziv je otvoren za zaposlenike Univerziteta u Tuzli, odnosno za fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli.

 

Krajnji rok za podnošenje apliakcija:  petak, 22.09. 2023. godine.

 

Nepotpune, neblagovremene i neodgovarajuće prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

Dodatne informacije vezane za finansiranje/sufinansiranje pojedinih programa i projekata iz oblasti nauke mogu se dobiti u Uredu za NIR, putem telefona 035/ 300 528 ili putem e-maila na nir@untz.ba.

 

 

UNIVERZITET U TUZLI