Izvještaj o LLL kursu Akutni bol – značaj i liječenje

UNIVERZITET U TUZLI
Tuzla, 21.10.2019. god.

 

Tim Univerziteta u Tuzlije u okviru Erasmus + projekta Strengthening Capacities for Higher Education of Pain Medicine in Western Balkan Countries (HEPMP) organizovao seminar AKUTNI BOL – ZNAČAJ I LIJEČENJE koji je održan u Centru za palijativnu njegu i terapiju bola, UKC Tuzla, 29.06.2019. god. U pripremi seminara, nakon izrade nacrta edukativnog materijala, izabrano je devet predavača koji su, svako iz oblasti za koju ju delegiran, napisao materijal i izradio prezentaciju. Sveukupan edukativni materijal je sistematizovan, pripremljen u zahtjevanom formatu i poslan za štampanje priručnika kojeg su dobili svi učesnici. Edukativni događaj je akreditovan kao seminar prve kategorije sa najvećim brojem KME bodova. Pripremljen je flajer u kome je prezentovan program skupa, kao i odluka o akreditaciji. Flajer je u digitalnom formatu postavljen na zvanični sajt Medicinskog fakulteta Tuzla, Univerziteta u Tuzli, Ljekarske komore Tuzlanskog kantona, te Newsletteru Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. Osim toga, flajer je u vidu poziva poslat potencijalnim učesnicima.

 

Seminar je počeo od 09:00 evidencijom učesnika. Prisutnima se obratila i pozdravila koordinatorica tima Univerziteta u Tuzli, Doc.dr.sc. Jasmina Smajić, i najavila je dekanicu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, Prof.dr. Selmiru Brkić, koja je pozdravila predavače i učesnike. Istakla je značaj učešća Medicinskog fakulteta u Tuzli u ovom projektu, kao i značaj tematike koja se obrađuje. Zatim je uslijedilo javljanje videolinkom koordinatora projekta, Prof. dr. Predraga Stevanovića, koji je pozdravio sve prisutne i istakao značaj projekta i sprovođenja aktivnosti edukacije zdravstvenih radnika o tematici bola koja je jako značajna ali često nedovoljno shvaćena. Nakon toga, koordinatorica tima Univerzitata u Tuzli je održala uvodno predavanje kroz koje su učesnici upoznati sa HEPMP projektom, njegovim ciljevima i zadacima. Potom su uslijedila predavanja koja su obuhvatila široko područje akutnog bola. Poslije svakog predavanja učesnici su imali pitanja, pokretane su mini diskusije, a učesnici su podstaknuti da i tokom pauza komuniciraju sa Strengthening Capacities for Higher Education of Pain Medicine in Western Balkan countries – HEPMP predavačima u neformalnim okolnostima. Nakon prezentovanih tema, otvorena je diskusija te su predavači odgovorili učesnicima na sva postavljena pitanja koja su u vezi sa akutnim bolom i njegovim tretmanom. Takođe, učesnicima je data preporuka da sa sajta HEPMP mogu preuzeti edukativni materijal u vidu prezentacija u pdf formatu. Seminar je završen rešavanjem izlaznog testa znanja, popunjavanjem evaluacionog upitnika i dodjelom certifikata polaznicima. Polaznicima su uručeni i i priručnici o akutnom bolu koji sadrže sva predavanja izložena na seminaru, a koji je u pdf verziji dostupan na zvanićnoj web sranici projekta http://hepmp.med.bg.ac.rs/.

 

Analiziran je izlazni test znanja kojim se dobio sveukupni uvid u znanja učesnika nakon održanih predavanja. Evaluacijom kursa od strane edukatora, ocjenjeno je da su postignuti očekivani ishodi:
– zdravstveni profesionalci (ljekari, medicinske sestre…) doma zdravlja stekli su vještinu procjene akutnog bola
– ljekari i farmaceuti na primarnom nivou stekli su vještinu racionalne primjene algoritama farmakološkog liječenja akutnog bola.

 

Analiziran je i evaluacioni upitnik, a rezultati su dati u prilogu ovog dokumenta. Interesovanje za kurs je bilo izuzetno veliko što je pokazao i veliki broj slušalaca. Preko 50% njih su visoko obrazovani, po strukturi ljekari i farmaceuti. Grupa slušalaca je bila vrlo heterogena, a činili su je ljekari opšte prakse, specijalisti, medicinske sestre, farmaceuti sa prosjekom od 7,51 godina radnog staža, te studenti Medicinskog fakulteta. Učesnici su visokim ocenama ocjenili izbor tema edukacije, sadržaj programa edukacije, korišćene metode, trajanje i organizaciju edukacije. 85% njih je ocjenilo da će znanja stečena tokom edukacije koristiti često ili stalno u svakodnevnoj praksi. Učesnicima je data mogućnost i da ostave lični komentar na evaluacionom upitniku što je veliki broj njih i učinio. Komentari su se odnosili na primjedbe, sugestije i pohvale, ali i prijedlog tema na slijedećem programu kontinuirane edukacije. Neki od prijedloga su bili da se kroz buduće seminare Strengthening Capacities for Higher Education of Pain Medicine in Western Balkan countries – HEPMP obrade teme torakalnog i abdominalnog bola, terapija bola kod djece, starih i trudnica.

 

Učesnici su sveukupni utisak o održanom seminaru ocjenili prosječnom ocjenom 4,79 (od 5).

 

Seminar je medijski praćen te je izvjestaj o održanoj edukaciji prikazan na Radio televiziji tuzlanskog kantona (https://rtvtk.ba/kongres-akutna-bol-u-tuzli-potrebno-ustanoviti-jedinstvene-protokole-lijecenja). Sva predavanja su snimljena i sjelokupan seminar je dostupan online na https://cme.ba/course/ak-bol/

 

[SLGF id=14286]