IZVJEŠTAJ O LLL KURSU HRONIČNI BOL

Tim Univerziteta u Tuzli je u okviru Erasmus + projekta Strengthening Capacities for Higher Education of Pain Medicine in Western Balkan Countries (HEPMP) organizovao seminar HRONIČNI BOL koji je održan na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, 30.11.2019. god. U pripremi seminara, nakon izrade nacrta edukativnog materijala, izabrano je četrnaest predavača koji su, svako iz oblasti za koju ju delegiran, napisao materijal i izradio prezentaciju.

-.-.-.-.-

UNIVERZITET U TUZLI
Tuzla, 06.02.2020. god.

 

Tim Univerziteta u Tuzli je u okviru Erasmus + projekta Strengthening Capacities for Higher Education of Pain Medicine in Western Balkan Countries (HEPMP) organizovao seminar HRONIČNI BOL koji je održan na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, 30.11.2019. god. U pripremi seminara, nakon izrade nacrta edukativnog materijala, izabrano je četrnaest predavača koji su, svako iz oblasti za koju ju delegiran, napisao materijal i izradio prezentaciju. Sveukupan edukativni materijal je sistematizovan, pripremljen u zahtjevanom formatu i poslan za štampanje priručnika kojeg su dobili svi učesnici. Edukativni događaj je akreditovan kao seminar prve kategorije sa najvećim brojem KME bodova. Pripremljen je flajer u kome je prezentovan program skupa, kao i odluka o akreditaciji. Flajer je u digitalnom formatu postavljen na zvanični sajt Medicinskog fakulteta Tuzla, Univerziteta u Tuzli, Ljekarske komore Tuzlanskog kantona, Udruženja doktora medicine anesteziologa-reanimatologa u Federaciji Bosne i Heregovine, te Newsletteru Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. Osim toga, flajer je u vidu poziva poslat potencijalnim učesnicima.

Seminar  je počeo od 09:00 evidencijom učesnika.  Prisutnima se obratila i pozdravila koordinatorica tima Univerziteta u Tuzli, Doc.dr.sc. Jasmina Smajić, i održala uvodno predavanje kroz koje su učesnici upoznati sa HEPMP projektom, njegovim ciljevima i zadacima. Potom su uslijedila predavanja koja su obuhvatila široko područje hroničnog bola. Poslije svakog predavanja učesnici su imali pitanja, pokretane su mini diskusije, a učesnici su podstaknuti da i tokom pauza komuniciraju sa Strengthening Capacities for Higher Education of Pain Medicine in Western Balkan countries – HEPMP  predavačima u neformalnim okolnostima. Nakon prezentovanih tema, otvorena je diskusija te su predavači odgovorili učesnicima na sva postavljena pitanja koja su u vezi sa hroničnim bolom i njegovim tretmanom. Takođe, učesnicima je data preporuka da sa sajta HEPMP http://hepmp.med.bg.ac.rs/.  mogu preuzeti edukativni materijal u vidu prezentacija u pdf formatu. Seminar je završen rešavanjem izlaznog testa znanja, popunjavanjem evaluacionog upitnika i dodjelom certifikata polaznicima.

Analiziran je izlazni test znanja kojim se dobio sveukupni uvid u znanja učesnika nakon održanih predavanja. Evaluacijom kursa od strane edukatora, ocjenjeno je da su postignuti očekivani ishodi:
 – zdravstveni profesionalci (ljekari, medicinske sestre…) doma zdravlja imaju vještinu procjene bola
– ljekari i farmaceuti na primarnom nivou stekli su vještinu racionalne primjene algoritama farmakološkog liječenja akutnog bola.

Interesovanje za kurs je bilo izuzetno veliko što je pokazao i veliki broj slušalaca. Preko 50% njih su visoko obrazovani, ljekari, farmaceuti, te studenti Medicinskog fakulteta. Učesnici su visokim ocenama ocjenili izbor tema edukacije, sadržaj programa edukacije, korišćene metode, trajanje i organizaciju edukacije. 85% njih je ocjenilo da će znanja stečena tokom edukacije koristiti često ili stalno u svakodnevnoj praksi. Učesnicima je data mogućnost i da ostave lični komentar na evaluacionom upitniku što je veliki broj njih i učinio. Komentari su se odnosili na primjedbe, sugestije i pohvale, ali i prijedlog tema na slijedećem programu kontinuirane edukacije.

Seminar je medijski praćen te je izvjestaj o održanoj edukaciji emitovan na Radio BHT. Sva predavanja su snimljena i sjelokupan seminar je dostupan online na
https://cme.ba/course/hr-bol/ .

 

[SLGF id=9338]