Izvještaj o održanom seminaru “Tretman akutne boli”

UNIVERZITET U TUZLI
Tuzla, 06.02.2020. god.

 

U sklopu aktivnosti na ERASMUS + projektu u Univerzitetskom kliničkom centru je 29.11.2019. godine održan seminar na temu Tretman akutne boli. Predavači su bile Doc dr sc Neli Vintar i Doc dr sc Maja Šoštarič iz Univerzitetskog kliničkog centra u Ljubljani koje su održale niz predavanja o organizaciji službe za tretman akutne boli kao i značaju adekvatnog tretmana postoperativnog bola. Edukativni događaj akreditovan kao seminar prve kategorije sa najvećim brojem KME bodova.

Seminar je počeo od 08.00 evidencijom učesnika. Prisutnima se obratila i pozdravila koordinator tima Univerziteta u Tuzli koja je kroz uvodno predavanje upoznala učesnike sa HEPMP projektom, njegovim ciljevima i zadacima. Potom se prisutnima obratio načelnik Klinike za anesteziologiju i reanimatologiju UKC Tuzla prof.dr.sc. Semir Imamović koji je predstavio potrebe i mogućnosti UKC za organizaciju Službe za tretman akutne boli. Uslijedilo je predavanje o efikasnom uklanjanju bola kao ključ do uspješnog hirurškog ishoda. Istaknuto je da postoperativni bol nije adekvatno tretiran i da kontrola postoperativnog bola u Evropi i SAD nije optimalna. Uslijedila je prezentacija o organizaciji Acute pain service i njegovoj implementaciji u svakodnevnoj praksi. Prikazano je sve što je neophodno za ovu organizaciju. Treće predavanje bilo je o ocjeni akutnog bola. Pri ocjeni akutnog bola ocjenjujemo intenzitet, mjesto i trajanje bola, obezbjeđujemo da se bolesnik dobro oseća, ocjenjujemo efikasnost analgetične terapije, smanjujemo strah, preveniramo komplikacije. Tokom četvrtog predavanja učesnici seminara su imali priliku slušati o nadzoru pacijenta sa epiduralnom analgezijom. Na početku predavanja prikazane su torakalna i epiduralna analgezija kao i lijekovi koji se koriste za tu namjenu. U narednom predavanju predavač je učesnicima predstavila monitoriranje pacijenta sa kateterom u rani. Šesto predavanje odnosilo se na analgetske smješe za perioperativnu analgeziju. Analgetske smješe za intravensku postoperativnu analgeziju se pripremaju u operacionoj sali i na hirurškim odjelenjima. U narednom predavanju predavač je predstavila učesnicima kako da spriječimo komplikacije kod hirurškog bolesnika koji dobiva opioidnu analgeziju. Slijedeća prezentacija bila je posvećena monitoringu pacijenata sa perifernim nervnim kateterima. Prikazano je izvođenje periferne nervne blokade pomoću ultrazvuka. Poslednje predavanje bilo je posvećeno etici bola. Uslijedila je kratkotrajna pauza koja je omogućila da se edukatori i učesnici osvježe, ali i da u neformalnim okolnostima prodiskutuju o prezentovanim temama. Zatim su uslijedile radionice u kojima su učesnici kursa podijeljeni u grupe u kojima su im edukatori predstavljali subjektivnu ocjenu bola i fiziološke znakove bola, postoperativni nadzor bolestnika obzirom na vrstu analgezije i rukovanje PCA pumpama. Nakon odrađenih radionica predavači su učesnicima predstavljali pojedine slučajeve sa upitima za analgetski tretman.

 

Poslije svakog predavanja učesnici su imali pitanja, pokretane su mini diskusije, a učesnici su podstaknuti da i tokom pauza komuniciraju sa Strengthening Capacities for Higher Education of Pain Medicine in Western Balkan countries – HEPMP predavačima u neformalnim okolnostima. Nakon prezentovanih tema, otvorena je diskusija te su predavači odgovorili učesnicima na sva postavljena pitanja koja su u vezi sa akutnim postoperativnim bolom i njegovim tretmanom. Takođe, učesnicima je data preporuka da sa sajta HEPMP mogu preuzeti edukativni materijal u vidu prezentacija u pdf formatu. Seminar je završen popunjavanjem evaluacionog upitnika i dodjelom certifikata polaznicima.