Javni poziv za izražavanje interesa institucija i javnih ustanova u Bosni i Hercegovini za učešće u programu Prenosa znanja, vještina i iskustva iz iseljeništva u Bosnu i Hercegovinu

 

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine objavilo je Javni poziv za izražavanje interesa institucija i javnih ustanova u Bosni i Hercegovini za učešće u programu Prenosa znanja, vještina i iskustva iz iseljeništva u Bosnu i Hercegovinu.   

Cilj Javnog poziva za izražavanje interesa je odabir institucija i javnih ustanova u Bosni i Hercegovini koje bi, u svojstvu institucija prijema znanja, učestvovale u programu Prenosa znanja, vještina i iskustva iz iseljeništva u Bosnu i Hercegovinu Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne, a sve u cilju doprinosa institucionalizaciji prenosa znanja iz iseljeništva u Bosnu i Hercegovinu i uvezivanja naučnog i stručnog iseljeništva sa relevantnim institucijama i javnim ustanovama u Bosni i Hercegovini.

 

Zainteresirane institucije izrazit će svoj interes na način da popune Prijavni obrazac za institucije prijema u Bosni i Hercegovini za angažman stručnjaka iz iseljeništva (Aneks II) i dostave ga elektronskim putem Ministarstvu za ljudska prava putem Ureda za NIR Univerziteta u Tuzli. Jasan, detaljan i koncizan opis potreba institucije i poslova koje bi stručnjak obavio, kao i profil traženog stručnjaka, koji se unose u Prijavni obrazac, je važan za pronalazak odgovarajućeg stručnjaka u iseljeništvu, kao i uspješnost kompletnog angažmana.

 

Po prijemu prijava, Ministarstvo će izvršiti spajanje prijavljenih stručnjaka iz iseljeništva i institucija u Bosni i Hercegovini i ugovoriti realizaciju prenosa znanja.

 

Institucija prijema nema nikakve finansijske obaveze prema angažiranom stručnjaku.

Stručnjak na prenosu znanja se angažira na volonterskoj osnovi, bez naknade za svoj rad, uz osigurane troškove prevoza, smještaja i dnevnica koje snosi Ministarstvo.

 

Institucija prijema će potpisati ugovor o saradnji sa Ministarstvom u postupku prenosa znanja, vještina i iskustava iz iseljeništva  u Bosnu i Hercegovinu kojim se regulira saradnja, kao i opći Memorandum o saradnji.

 

Javni poziv ostaje otvoren do kraja kalendarske 2023. godine.

 

Sastavni dio Javnog poziva su:

  • Prijavni obrazac za institucije prijema u Bosni i Hercegovini za angažman stručnjaka iz iseljeništva (Aneks II);
  • Pravila za prenos znanja, vještina i iskustva iz iseljeništva u institucije i javne ustanove u Bosni i Hercegovini i Odluka o usvajanju.

Koje možete preuzeti sa stranice Ministarstva: https://dijaspora.mhrr.gov.ba/javni-poziv-za-izrazavanje-interesa-institucija-i-javnih-ustanova-u-bosni-i-hercegovini-za-ucesce-u-programu-prenosa-znanja-vjestina-i-iskustva-iz-iseljenistva-u-bosnu-i-hercegovinu/