Međunarodna konferencija „Uprkos strahu i tišini: univerziteti protiv nasilja“

Univerzitet u Tuzli - UNIGEM

Međunarodna konferencija “Uprkos strahu i tišini: univerziteti protiv nasilja” održat će se 06. i 07. maja 2022. godine u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu i okupit će bosanskohercegovačke, regionalne i međunarodne naučnice i naučnike koji istražuju rodna pitanja u oblasti visokog obrazovanja. Tokom konferencije upriličit će se i posebna izlaganja četiri profesorice iz Austrije, Hrvatske i Ujedinjenog Kraljevstva.

-.-.-.-.-

UNIVERZITET U TUZLI
Tuzla,  06.05.2022. god.

 

Međunarodna konferencija “Uprkos strahu i tišini: univerziteti protiv nasilja” održat će se 06. i 07. maja 2022. godine u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu i okupit će bosanskohercegovačke, regionalne i međunarodne naučnice i naučnike koji istražuju rodna pitanja u oblasti visokog obrazovanja. Tokom konferencije upriličit će se i posebna izlaganja četiri profesorice iz Austrije, Hrvatske i Ujedinjenog Kraljevstva.

 

Cilj konferencije je podstaknuti i razviti studije posvećene politikama rodne ravnopravnosti kako bi se radilo na prevenciji rodno zasnovanog nasilja u akademskoj zajednici, s fokusom na područje Balkana i komparativne primjere na međunarodnom nivou. Organizatori konferencije su TPO fondacija i Univerzitet u Sarajevu (UNSA), u saradnji sa koorganizatorima: Internacionalni univerzitet u Travniku (IUT), Sveučilište Hercegovina (SVEHER), Sveučilište u Mostaru (SVEMO), Sveučilište u Zagrebu (UNIZG), Univerzitet u Banjoj Luci (UNBL), Univerzitet u Bihaću (UNBI), Univerzitet Crne Gore (UCG), Univerzitet Donja Gorica (UDG), Univerzitet ,,Džemal Bijedić“ u Mostaru (UNMO), Univerzitet u Istočnom Sarajevu (UES), Univerzitet u Novom Sadu (UNS) i Univerzitet u Zenici (UNZE).

 

Ovo je prva konferencija projekta ‘‘Uvođenje rodno osviještenih politika u visoko obrazovanje’’ (University and Gender Mainstreaming – UNIGEM) i okupit će bosanskohercegovačke, regionalne i međunarodne naučnice i naučnike koji istražuju rodna pitanja u oblasti visokog obrazovanja. Tokom dva konferencijska dana bit će predstavljena 33 rada autorica i autora iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Slovenije, Srbije te Austrije i Ujedinjenog Kraljevstva, a teme o kojima će se, između ostalih, razgovarati su slijedeće: nasilje kao feministički problem – proizvodnja znanja o seksualnom i rodno zasnovanom nasilju; rodno osjetljiv jezik, njegova upotreba i neravnopravnost u jeziku; rodno zasnovano nasilje, instrumentalizacija ženskog tijela; rodni stereotipi na univerzitetu, nastavni sadržaji o rodno zasnovanom nasilju, odnos rodnih stereotipa i religije; savremeni teorijski i metodološki pristupi u istraživanju roda, rodno zasnovanog nasilja, proučavanju ravnopravnosti na univerzitetima i u nastavnim programima na univerzitetima. Upriličit će se izlaganja i o: borbi protiv seksualno nedoličnog ponašanja nastavnog osoblja u visokom obrazovanju u Ujedinjenom Kraljevstvu; online uznemiravanju i cyber nasilju u visokom obrazovanju, o medijskom izvještavanju o rodno zasnovanom nasilju, mentalnom zdravlju i rodno zasnovanom nasilju, mehanizmima za sprečavanje i zaštitu od seksualnog uznemiravanja počinjenog posredstvom informaciono-komunikacionih tehnologija tokom pandemije COVID-19. Seksualno uznemiravanje u akademskom okruženju je tema jednog od panela, u okviru kojeg će se izložiti podaci sa pojedinih fakulteta u BiH, Hrvatskoj i Srbiji. Bit će riječi o inovacijama u borbi protiv seksualnog uznemiravanja u visokom obrazovanju, te o odgovoru institucionalnih politika na rodnu diskriminaciju na univerzitetima, kao i o neravnopravnosti žena u zapošljavanju i razvoju karijera, zastupljenosti žena u istraživanjima vještačke inteligencije, te o odnosu roda, menadžmenta univerziteta i institucionalne kulture. Konferencija se završava predavanjem o odnosu epistemičkog i rodno uvjetovanog nasilja na sveučilištu, njihovom susjecištu i protuslovlju.

 

Program i knjiga sažetaka sa svim informacijama dostupni su na poveznicama:

https://unigerc.unsa.ba/wp-content/uploads/2022/04/UNIGEM-Konferencija-Agenda-bhs-1.pdf

https://unigerc.unsa.ba/wp-content/uploads/2022/05/The%20Book%20of%20abstracts%2001%20WEB%20%281%29.pdf

 

Projekt ‘‘Uvođenje rodno osviještenih politika u visoko obrazovanje – UNIGEM” podržava Vlada Ujedinjenog Kraljevstva.