NEDIM SULJIĆ, REDOVNI PROFESOR RGGF-A UNIVERZITETA U TUZLI: Od obrazovanja do društvenog i naučnog angažmana

Univerzitet u Tuzli - prof. dr. Nedim Suljić

 

Profesor Nedim Suljić svoj obrazovni put počeo je u Doboju, gdje je i rođen (1965). U rodnom gradu završio je osnovnu i Srednju građevinsku tehničku školu, a potom je 1984/85. upisao Građevinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu gdje je 1990. stekao zvanje diplomiranog građevinskog inžinjera. Magistarski studij upisao je 2002/2003. godine na Univerzitetu u Tuzli, Rudarsko-geološko-građevinski fakultet, a naučni stepen magistra tehničkih nauka stekao je 2004. godine. „Geotehnički uslovi planiranja i projektovanja savremenih deponija otpada“ naziv je doktorske disertacije profesora Suljića koju je odbranio na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu u Tuzli 07. 07. 2007. godine i time stekao pravo na naučni stepen doktora tehničkih nauka iz područja građevinarstva.

 

Ukratko, ovako je tek počeo naučni put profesora Nedima Suljića. Ukoliko utipkate njegove ime u pretraživač, osim liste naučnih i stručnih radova i konferencija na kojima je učestvovao, dobit ćete i vrijedne informacije o njegovom društvenom angažmanu: „KRUG 99: Suljić: Srbija i Hrvatska žele nezakonito prisvojiti hidroenergetski potencijal BiH”, „Eksperti tri zemlje drumom, a politika ipak šumom – hidroelektrane na Drini“, „Profesor Nedim Suljić: Susjedi nam i dalje kradu struju, dug veći od sedam milijardi KM“.

 

Informacije iz medijskih naslova svjedoče izvanrednom spoju naučnog rada i prakse, ali ujedno i društvenog angažmana i naučno-argumentovane borbe za prirodne potencijale države Bosne i Hercegovine.

 

Profesor Nedim Suljić je u 2008. godini dobio zvanje docent, na osnovu odluke Sanata Univerziteta u Tuzli, a 2012. zvanje vanrednog profesora. U trajnom zvanju redovnog profesora na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, profesor Sulijić je od 2019. godine. U svom radu nastavlja nizati uspjehe što je na matičnom Fakultetu i prepoznato pa je od 2017. godine izabran za prodekana za naučno-istraživački rad na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, a mandatni period obnovljen mu je i trajat će do 2025. godine.

 

Profesor Suljić voditelj je doktorskog studija građevinarstva – naučna grana Hidrotehnika.

 

Naučno-istraživački rad na univerzitetima u svijetu, praktični rad u domaćim preduzećima

 

Na Tehničkom Univerzitetu u Stuttgartu i Institutu Umweltwirtschaft Stuttgart, profesor Suljić boravio je radi posebnih istraživanja vezanih za izradu doktorske disertacije. Objasnio je da se radi o „baznom zatvaranju deponija otpada, procjedne vode na tijelu deponije, stabilnosti kosina deponije, završno-površinskom zatvaranju deponije“. Obilazio je i nekoliko savremenih deponija otpada koje su bile u fazi gradnje ili u fazi zatvaranja deponije.

 

No, njegov angažman zapažen je i u praksi u domaćim preduzećima. Od aprila 1996. do juna 1997. radio je u preduzeću DOO „TEHNOGRAD-VISOKOGRADNJA“ Tuzla na poslovima tehničkog rukovodioca na izgradnji fabrike vode u Živinicama. Od juna 1997. godine do marta 1999. godine radio je u Građevinskoj kompaniji „BOSNA“ Gradačac na poslovima odgovornog projektanta prefabrikovanih armirano betonskih konstrukcija.

 

U Institutu za zaštitu, ekologiju i obrazovanje Tuzla, radio je od marta 1999. do avgusta 2004. na poslovima inžinjera djelatnosti, a potom na poslovima rukovodioca Zavoda za projektovanje.

 

„U toku rada na Institutu za zaštitu, ekologiju i obrazovanje Tuzla učestvovao sam u izradi više od 30 elaborata iz oblasti građevinarstva i zaštite okoliša, te kao odgovorni projektant u preko 30 glavnih građevinskih projekata. Takođe, tokom rada na Institutu učestvovao sam u reviziji više od 100 glavnih građevinskih projekata“, priča nam profesor Suljić.

 

Od avgusta 2004. godine do kraja septemra 2008. godine radio je u preduzeću DOO „TEHNOGRAD-company“ Tuzla na poslovima rukovodioca Službe za projektovanje i tehnički nadzor gdje je bio odgovorni projektant i voditelj projekta na stambeno-poslovnim objektima „Jala” u Tuzli i Blok „D” u naselju Slavinovići u Tuzli, zatim projekat sanacije klizišta na Bećarevcu u Tuzli kao i drugim poslovnim i stambenim objektima.

 

Mentorstva i pomoć u napredovanju mladim ljudima

 

U svom radu profesor Suljić aktivno je učestvovao u pomoći kandidatima pri odbranama diplomskih, magistarskih i doktorskih radova.

 

„Od izbora u zvanje docenta na Univerzitetu u Tuzli učestvovao sam u 60 komisija za odbranu diplomskih radova. Učestvovao sam u 18 komisija za odbranu magistarskih radova i to u pet komisija kao mentor kandidata za odbranu magistarskih radova. Takođe, od izbora u zvanje docenta na Univerzitetu u Tuzli bio sam član tri komisije za ocjenu i odbranu doktorskih disertacija (dvije komisije na Univerzitetu u Tuzli i jedna na Univerzitetu u Bihaću). Od marta 2012. godine do danas bio sam član dvije komisije za javnu odbranu teme za izradu doktorske disertacije. Trenutno sam mentor dvome kandidata za izradu doktorske disertacije iz područja hidrotehnike, dok su ranije dva kandidata u junu 2016. godine i u septembru 2021. godine odbranili doktorske disertacije iz oblasti hidrotehnike pod mojim mentorstvom.“

 

Udžbenici, knjige, naučni i stručni radovi

 

Da je mjesto prodekana za naučno-istraživački rad profesor Suljić itekako zaslužio svjedoči podatak da od 2006. godine do danas ima 75 objavljenih naučnih radova u priznatim zbornicima radova, naučnim časopisima, skupovima, simpozijima i konferencijama kao i 10 stručnih radova. Objavljeni radovi su iz oblasti hidrotehnke i geotehnike.

 

Autor je tri univerzitetska udžbenika i dvije knjige.

Do izbora u zvanje docenta ima objavljenu jednu knjigu , „Savremeni materijali za izvođenje potpornih konstrukcija”, a od izbora u zvanje docenta objavio je i univerzitetski udžbenik „Potporne konstrukcije”. U maju 2014. godine iz štampe je izašao treći univerzitetski udžbenik pod nazivom „Osnove hidromehanike – teorija i zadaci”. U martu 2018. godine iz štampe je izašla nova knjiga „Potporne konstrukcije prema evrokodu” izdavača „AGM KNJIGA” Beograd, te univerzitetski udžbenik „Hidrotehnika-riješeni zadaci i teorijske osnove”.

 

Foto: Promocija knjige profesora Suljića u BKC-u u Tuzli (05. mart 2018. godine)

Foto: Promocija knjige profesora Suljića u BKC-u u Tuzli (05. mart 2018. godine)

 

Foto: Promocija knjige profesora Suljića u BKC-u u Tuzli (05. mart 2018. godine)

Foto: Promocija knjige profesora Suljića u BKC-u u Tuzli (05. mart 2018. godine)

 

 Profesor Suljić član je i međunarodnog recenzentskog tima i član međunarodnog uređivačkog odbora naučnog časopisa International Journal of Mechanical Engineering and Automation (USA), naučnog časopisa Open Journal of Water Pollution and Treatment (USA), naučnog časopisa The Journal Civil Engineering and Architecture (USA), recenzent je u naučnim časopisima koji su indeksirani u svim značajnijim naučnim bazama podataka i to: The of Journal Civil Engineering Research (Scientific & Academic Publishing, USA) u kome je i urednik specijalnog izdanja pod nazivom Poplave i klizišta, zatim  American Journal of Fluid Dynamics (Scientific & Academic Publishing, USA), The of Journal Geosciences (Scientific & Academic Publishing, USA).

 

Recenzent je jednog rada u Zbirci referata koji je objavila Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, odjeljenje prirodne i matematičke nauke, u junu 2015. godine.

 

Član Kruga intelektualaca 99 i dopisni član akademija nauka i umjetnosti

 

Od oktobra 2019. godine do avgusta 2020. godine obavljao je dužnost Nacionalnog konsultanta ispred Bosne i Hercegovine za izradu Strateškog akcionog programa sliva rijeke Drine, između država Crne Gore, Srbije i Bosne i Hercegovine, kojim je obuhvaćen hidroenergetski potencijal i zaštita od poplava na slivu rijeke Drine.

 

Član je Tehničkog komiteta za standardizaciju BiH (Fluidi i sistemi fluida).

 

Od decembra 2019. godine izabran je za dopisnog člana Bosanskohercegovačko-Američke akademije nauka i umjetnosti. U maju 2022. godine izabran je za suradnog (dopisnog) člana Internacionalne Akademije nauka i umjestnosti Bosne i Hercegovine (IANUBIH). Stalni i redovni je član Asocijacije nezavisnih intelektualaca KRUG 99 u Sarajevu.

 

Foto: Sa promocije novih članova IANUBIH (20.05.2022. godine)

 

Foto: Promocija u IANUBIH – 20.05.2022. godine

Foto: Promocija u IANUBIH – 20.05.2022. godine

 

Foto: Izlaganje na ANUBIH u Sarajevu

 

Ime profesora Nedima Suljića uvršteno je  u Biografski leksikon KO JE KO U BiH u kome se nalaze biografije ličnosti iz svijeta nauke, kulture, umjetnosti, sporta, politike i religije koje su zadnjih godina dale doprinos razvoju i afirmaciji Bosne i Hercegovine.

 

Radovi prezentovani u Dubajiu, Pekingu, Švicarskoj: Prezentovanje države Bosne i Hercegovine

 

Kao i svaki naučnik, i profesor Suljić ima dostignuća na koja je posebno ponosan.

„Posebno dostignuće je prezentiranje mog naučnog rada u Dubaiju (UAE) u septembru 2012. godine, te poziv da prezentiram svoj rad u Pekingu u junu 2013. godine koji je odabran među 80 najboljih radova u svijetu iz oblasti geotehnike, odnosno konkretno primjeni određene metode za sanaciju klizišta“.

 

Foto: Pozivno predavanje u Dubaiju – 2012. godine

 

U posebno dostignuće ubraja i dobijanje matematskog modela i obrasca za proračun koeficijenta otjecanja oborinskih voda na tijelu deponije komunalnog otpada te određnje koeficijenta infiltracije na deponijama komunalnog otpada.

„Ovaj model, matematska formula, dobijena je nakon petogodišnjeg mjerenja i istraživanja na deponijama komunalnog otpada, te je napisan, objavljen i prezentiran naučni rad pod nazivom “DETERMINATION OF CHANGE IN EFFICIENCY OF FLOW AND COEFFICIENT OF RAINWATER INFILTRATION INTO BODY OF WASTE LANDFILL BY SULJIC METHOD” i isti je publikovao Springer Nature, Switzerland u junu 2022. godine“, objašnjava profesor Suljić.

 

„Navedeni rad određivanja koeficijenta otjecanja i koeficijenta infiltracije Metodom Suljić služi za dimenzioniranje drenažnog sistema u temelju sanitarne deponije komunalnog otpada i kao takva je jedinstvena metoda i formula (obrazac) koji se počinje primjenjivati u regionu i Evropi, jer do danas nije bilo obrasca za dimenzioniranje drenažnog sistema u temelju sanitarne deponije komunalnog otpada niti je postojao metod proračuna i procjene koeficijenta otjecanja sa tijela deponije i koeficijenta infiltracije u tijelo deponije otpada“, priča nam.

 

Sa svoga putovanja u Dubaji, profesor Suljić prenosi jednu zanimljivost.

„Tokom jedne konferencije u Dubaiju neki profesori iz Omana i UAE nisu uopšte bili čuli za našu državu, pa čak ni za rat i agresiju na BiH koja je bila od 1992. do 1995. godine, što je meni tada bila nevjerovatna činjenica i tužna spoznaja, ali su se nakog mog izlaganja rada zainteresovali za BiH. Tako da prezentiranjem radova na konferencijama po svijetu mi predstavljamo i Univerzitet i državu BiH, što je bilo naročito važno 2013. godine kada sam bio jedini iz BiH pozvan da prezentiram moj rad u Pekingu, koji je odabran među osamdeset radova iz svijeta kao najboljih iz oblasti geotehnike za 2012. godinu“.

 

Naučno utemeljena borba za interese države

 

Lično zadovoljstvo i poseban uspjeh predstavlja mu rad u funkciji Nacionalnog konsultanta Strateškog akcionog programa za rješavanje problema hidroenergetskog potencijala postojećih i novoplaniranih hidroelektrana na rijeci Drini između Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije kao i zaštita od poplava.

 

Profesor Suljić nastupao je kao konsultant ispred naše države, Bosne i Hercegovine.

„Tim Strateškim akcionim programom na slivu rijeke Drine prihvaćeno je i potpisano da sve buduće hidroenergetske projekte mogu zajednički rješavati i graditi samo države BiH, Crna Gora i Srbija, a nikako njihovi dijelovi teritorija ili entiteti, a taj dokument je prihvaćen i na VM BiH i na Vladama Srbije i Crne Gore. Problem je što to političari danas ne provode u terenu iz samo njima znanih razloga“, objašnjava nam profesor ovaj važan uspjeh i doprinos domovini.

 

Očevim stopama: kćerka doktorica farmaceutskih nauka

 

Kaže i da je izuzetno ponosan na izbor za dopisnog člana Internacionalne Akademije nauka i umjetnosti BiH (IANUBIH) kao jedini nastavnik u radnom odnosu sa Univerziteta u Tuzli koji je član Akademije (IANUBIH).

„Izabran sam na prijedlog prof. Uzunović Faika, Univerzitet u Zenici,  te na osnovu dosadašnjih dostignuća u nauci. Takođe, izabran sam 2019. godine i za dopisnog člana BH Američke Akdemije nauka i umjetnosti. Jedini sam iz Bosne i Hercegovne koji je bio urednik u jednom naučnom Američkom časopisu, odnosno bio sam urednik specijalnog izdanja naučnog čaopisa „The Journal Civil Engineering Research” (izdavač Scientific & Academic Publishing, USA), koji se nalazi u svim značajnim naučnim bazama podataka (Thomson Reuters, Google Scholar, ZBMath, CrossRef, Index Copernicus itd). Pored toga sam stalni recenzent u sedam naučnih časopisa u USA, te u po jednom u Indiji i Turskoj“, priča profesor Suljić o svojim zaista značajnim naučnim uspjesima.

 

Foto: Potpisivanje sporazuma sa Kadir Has Univerzitetom u Istanbulu vezano za NIR (novembar 2021)

 

Foto: Na Kadir Has Univerzitetu u Istanbulu (novembar 2021)

 

Profesor Nedim Suljić bio je i gostujući profesor na Sveučilištu u Mostaru, na Građevinskom fakultetu u okviru „Znanstvenog sata” gdje je održao predavanje studentima magistarskog studija (juni 2022).

 

Foto: Pozivno predavanje u okviru „Znanstvenog sata“ na građevinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru – juni 2022. godine

 

Foto: Izlaganje u gradskoj vijećnici u Subotici povodom 45 godina građevinskog fakulteta u Subotici

april 2017

 

Foto: Pozivno predavanje na Građevinskom fakultetu u Subotici – april 2016. godine

 

Ipak, profesor Suljić ima jedno lično zadovoljstvo koje nadmašuje svako drugo.

 

„A posebno moje lično zadovoljstvo kao i moj najveći uspjeh u životu je moja kćerka Azra Suljić koja danas sa svojih 25 godina završava istraživanje na izradi doktorske disertacije na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, tako da će najvjerovatniji biti i najmlađi doktor nauka ne samo u našoj državi, već  i u regionu pa i šire, a to predstavlja i značaj i važnost za Univerzitet u Tuzli“.

 

Trenutne aktivnosti

 

„Trenutne aktivnosti na polju NIR-a su vezane za razvoj i opremanje laboratorije za hidrotehniku na građevinskom odsjeku RGGF-a, te aktivnosti vezane za nabavljanje automatske hidrometeorološke stanice koja će poslužiti u nastavnom procesu na sva tri studija građevinarstva usmjerenje Hidrotehnika, kao i za aktivnosti vezane za utjecaj meteoroloških i hidroloških prilika na analizu padavina na području Grada Tuzla“, priča nam profesor Suljić o svojim trenutnim projektima.

 

Osim navednog, profesor nastavlja i sa aktivnostima „postavljanja jednačine vodnog bilansa na sanitarnim deponijama otpada uz ranije određene koeficijente otjecanja i infiltracije, što bi bio jedinstven metod postavke jednačine vodnog bilansa na tijelu sanitarne deponije komunalnog otpada, jer kao takav na ovakvom objektu kao što je sanitarna deponija komunalnog otpada još nema uspostvljene jednačine vodnog bilansa izuzev uopštenih jednačina“.

 

Uspjeh studenata je posebno zadovoljstvo

 

Kao čovjek koji je prošao značajan put u svom naučno-istraživačkom, stručnom i društvenom radu, profesor Suljić ipak kaže da ponajviše uživa u radu sa studentima. Zadovoljstvo mu čini da studenti dobiju što više znanja iz oblasti građevinarstva – hidrotehnike.

„Naročito mi zadovoljstvo daju mailovi naših studenata koji rade u građevinskim firmama u BiH, ali sve vise i po zemljama EU, a naročito u Njemačkoj, kada napišu da im je baš ono što smo radili na nastavi pomoglo da dobro urade neki projekt, te da se dokažu u novim sredinama“.

 

 

Foto: Sa studentima građevinarstva na brani Modrac

 

U ličnom radu kaže da naročito voli višegodišnja mjerenja određenih parametara te dobijanje vrijednosti i matematskih modela za dimenzioniranje i proračun hidroloških i hidrauličkih veličina.

„Bez višegodišnjeg istraživanja, mjerenja, opažanja, ne možemo doći do egzaktnih i pravih veličina parametara koji se koriste danas u građevinrastvu, a naročito kada je riječ o hidrologiji gdje se još koriste neke metode i matematski modeli koji su stari više od 70 godina i koji danas nisu primjenjivi za neke nove građevinske objekte kao što su sanitarne deponije komunalnog otpada kojih kao takvih (sanitarnih) nije bilo u to vrijeme“, objašnjava.

 

Zog toga, kaže, „Metoda Suljic danas jeste jedinstvena u svijetu te kao logaritamska jednačina i matematski model vjerodostojno daje vrijednosti koeficijenta otjecanja i koeficijenta infiltracije na tijelu deponije otpada u funkciji temperature zraka, vlažnosti zraka, visine padavina, temperature tijela deponije do dubine 30 cm, te dinamičkog modula stišljivosti tijela deponovanog otpada, te daje potpuno realne rezultate procjene navedenih koeficijenata u funkciji navednih parametara i mjeseca u godini“.

 

Univerzitet u Tuzli ponosan je na rad i uspjehe profesora Nedima Suljića koji je upravo svojim zalaganjem i trudom doprinio pozicioniranju Univerziteta kao važne obrazovne i naučne institucije u Bosni i Hercegovini i svijetu.

 

Autor teksta: doc.dr. Amela Delić Aščić