OBAVIJEST O BROJU SLOBODNIH MJESTA NA TREĆEM UPISNOM ROKU ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG I INTEGRIRANOG PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA NA FAKULTETE /AKADEMIJU UNIVERZITETA U TUZLI U AKADEMSKOJ 2021/22. GODINI

Univerzitet u Tuzli na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Tuzli broj: 03-4861-1.1/21 od 16.09.2021. godine, objavljuje treći upisni rok za popunu slobodnih mjesta do odobrenog broja za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija u akademskoj 2021/22. godini, po Konkursu objavljenom u dnevnom listu „Dnevni Avaz“ 21.06.2021. godine, na fakultetima/Akademiji/ studijskim programima kako slijedi…

URED ZA NASTAVU I STUDENTSKA PITANJA
Tuzla, 17.09.2021. god.


Univerzitet u Tuzli na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Tuzli broj: 03-4861-1.1/21 od 16.09.2021. godine, objavljuje treći upisni rok za popunu slobodnih mjesta do odobrenog broja za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija u akademskoj 2021/22. godini, po Konkursu objavljenom u dnevnom listu „Dnevni Avaz“ 21.06.2021. godine, na fakultetima/Akademiji/ studijskim programima kako slijedi:

Treći upisni rok

Fakultet /Akademija/Studijski program

Budžet TK

Samofinansirajući

Vanredni

Akademija dramskih umjetnosti

 

Produkcija

 

5

 

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet

 

Specijalna edukacija i rehabilitacija

 

10

 

 

Poremećaji u ponašanju

 

15

 

 

UKUPNO:

 

25

 

Ekonomski fakultet

 

Ekonomija

 2

90

 

 

Poslovna ekonomija

 

 

24

 

Menadžment u turizmu

5

30

 

 

UKUPNO:

7

120

24

Fakultet elektrotehnike

 

Elektrotehnika i računarstvo

 

12

 

 

Tehnički odgoj i informatika

17

10

 

 

UKUPNO:

17

22

 

Fakultet za tjelesni odgoj i sport

 

Tjelesni odgoj i sport

7

10

 

Filozofski fakultet

 

Bosanski jezik i književnost

9

5

 

 

Historija

10

5

 

 

Predškolski odgoj i obrazovanje

 

7

 

 

Razredna nastava

8

5

 

 

Turski jezik i književnost

3

10

 

 

Njemački jezik i književnost

 

8

 

 

Žurnalistika

9

10

 

 

Pedagogija

 

8

 

 

Socijalni rad

 

8

 

 

Politologija (Međunarodni odnosi i diplomatija)

8

10

 

 

Filozofija-Sociologija

7

5

 

 

UKUPNO:

54

81

 

Farmaceutski fakultet

 

 

 

7

 

Mašinski fakultet

 

Energetika i termo-fluidni inženjering

16

15

 

 

Proizvodno mašinstvo

 

12

 

 

Mehatronika

 

8

 

 

UKUPNO:

16

35

 

Medicinski fakultet

 

Studij medicine

 

15

 

 

Studij sestrinstva

 

7

 

 

Studij sanitarnog zdravstva

 

2

 

 

UKUPNO:

 

24

 

 Pravni fakultet

 

Opći studij

 10

10

8

Prirodno-matematički fakultet

 

Matematika

19

15

 

 

Fizika

13

10

 

 

Geografija

13

10

 

 

Biologija

6

20

 

 

Hemija

11

10

 

 

Turizmologija

12

10

 

 

UKUPNO:

74

75

 

Rudarsko-geološko-građevinski fakultet

 

Rudarstvo

11

10

 

 

Geologija

14

10

 

 

Građevinarstvo

 

12

 

 

Bušotinska eksploatacija mineralnih sirovina

10

5

 

 

Sigurnost i pomoć

 

3

 

 

UKUPNO:

35

40

 

Tehnološki fakultet

 

Hemijsko inženjerstvo i tehnologije

13

15

 

 

Prehrambena tehnologija

5

15

 

 

Inženjerstvo zaštite okoline

12

10

 

 

Agronomija

14

15

 

 

UKUPNO:

44

55

 

 

Podnošenje prijava za treći upisni rok vršit će se od 20. 09. do 22. 09. 2021. godine,

Prijemni ispit održat će se 23. 09. 2021. godine u 10,00 sati.

Privremena rang- lista kandidata objavit će se do 24. 09. 2021. godine,

Konačna rang- lista objavit će se u roku od tri dana računajući od narednog dana od dana objavljivanja privremene rang- liste, odnosno 29. 09. 2021. godine.

Upis primljenih kandidata obavit će se od 30. 09. do 01. 10. 2021. godine.

 

Za Akademiju dramskih umjetnosti:

Podnošenje prijava vršit će se od 20. 09. do 22. 09. 2021. godine;

I dio prijemnog ispita (kvalifikacioni ispit) održat će se 22. 09. 2021. godine u 10,00 sati;

II dio prijemnog ispita (rad sa kandidatima u užem izboru) obavit će se 22. 09. 2021. godine u 15,00 sati po rasporedu koji će biti objavljen nakon prvog dijela prijemnog ispita;

III dio (završni – eliminacioni ispit) održat će se 23. 09. 2021. godine u 10,00 sati;

Privremena rang- lista kandidata objavit će se 24. 09. 2021. godine,

Konačna rang- lista objavit će se u roku od tri dana računajući od narednog dana od dana objavljivanja privremene rang- liste, odnosno 29. 09. 2021. godine.

Upis primljenih kandidata obavit će se od 30. 09. do 01. 10. 2021. godine.

 

Prijava na Konkurs podnosi se na propisanom obrascu koji se može nabaviti u skriptarnici Univerziteta na Tehnološkom fakultetu ili se može preuzeti na web stranici Univerziteta ispod teksta Konkursa, u kojem kandidat mora naznačiti fakultet/Akademiju  kao i  studijski program na koji se želi upisati.

Član 2.

Provođenje trećeg upisnog roka organizovat će se na način utvrđen Konkursom za upis studenata, objavljenom u dnevnom listu „Dnevni Avaz“ 21. 06. 2021. godine i na web stranici Univerziteta unitz.ba.