OBAVIJEST O OBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE – Bojana Vuković, MA

UNIVERZITET U TUZLI
S E N A T
Tuzla, 07.06.2023. godine

 

O B J A V LJ U J E

 

da će Bojana Vuković, MA, dana 13.07.2023. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: Rukopis kod djece sa disleksijom u transparentnoj ortografiji, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr.sci. Zamir Mrkonjić, redovni profesorizabran za užu naučnu oblast “Logopedija” na Edukacijsko-rehabilitacijskomfakultetu Univerziteta u Tuzli, predsjednik, 
  2. Dr.sci. Mirela Duranović, redovniprofesorizabrana za užu naučnu oblast “Logopedija” na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član,
  3. Dr.sci. Leila Begić, vanredniprofesorizabrana za užu naučnu oblast “Logopedija” na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član.

 

Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli sa početkom u 12,00 sati.   

 

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.