OBAVIJEST O ODBARNI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Fahreta Žepić, bachelor-inžinjer rudarstva

UNIVERZITET U TUZLI
RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET
Univerzitetska br.2O B J A V L J U J E

 

Fahreta Žepić, bachelor-inžinjer rudarstva javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Uporedna analiza sistema upravljanja poplavnim rizicima u Bosni i Hercegovini i Evropskoj uniji“, dana 19.09.2022. godine , sa početkom u 10 sati, u Amfiteatru/ Slobodnoj učionici Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pred komisijom u sastavu:

 1. Dr.sci. Zvjezdan Karadžin, vanredni profesor,
  uža naučna oblast Opšta sigurnost,
  Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik
 2. Dr.sci. Edisa Nukić, docent,
  uža naučna oblast Opšta sigurnost,
  Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član
 3. Dr.sci. Jelena Marković, redovni profesor,
  uža naučna oblast Geookolinski inženjering,
  Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član.


Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 09,00 do 15,00 sati.

 

REZIME RADA

 

Uslijed napretka tehnike i tehnologije, porasta populacije, te velikih klimatskih promjena posljednjih decenija širom svijeta dešavaju se prirodne katastrofe ogromnih razmjera. Bosna i Hercegovina nije pošteđena ovakvih trendova pa su kao posljedica svega u zadnje dvije decenije poplave postale jedan od najozbiljnijih oblika ugroze stanovništva i materijalnih dobara. Za adekvatno upravljanje rizikom od poplava nužno je poduzeti odgovarajuće plansko-organizacijske, arhitektonske, građevinske, te tehničko – tehnološke mjere zaštite od poplava koje mogu da umanje rizik od nastanka poplava.
U januaru 2015. godine Vijeće ministara BiH usvojilo je Akcioni plan za zaštitu od poplava i upravljanje rijekama. Iako je ova problematika primarno domaći prioritet i nije diktirana zahtjevima pravne stečevine EU (jedna od nedefinisanih oblasti), u određenoj mjeri mora se hitno provesti te je s tim u vezi obavezna i provedba Direktive o upravljanju rizikom od poplava.
Ocjena usklađenosti EU Direktive o poplavama sa zakonodavstvom F BiH iznosila je 71% (marta 2012. godine) zbog donošenja Uredbe o vrsti i sadržaju planova o štetnom djelovanju voda („Službene novine FBiH“, broj 26/09). U odnosu na mart 2012. godine napravljen je značajan iskorak u implementaciji obaveza iz direktive izradom Preliminarne procjene rizika od poplava za vodna područja slivova rijeke Save i Jadranskog mora. Tokom 2015. godine očekivao se dalji napredak kroz izradu mapa opasnosti od poplava i mapa rizika od poplava.
Ozbiljniji pristup desio se tek poslije 2014. godine kada je uslijed katastrofalnih poplava osim velike materijalne štete, nažalost, poplava uzela i ljudske živote.
Uporednom analizom načina upravljanja poplavnim rizikom u Bosni i Hercegovini, kao tranzicijskoj zemlji, i Republici Hrvatskoj, kao Članici Evropske Unije, u radu su analizirane prednosti, mane, kao i date preporuke šta bi država BiH mogla uraditi da unaprijedi svoj sistem upravljanja poplavnim rizicima.