OBAVIJEST O ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE – Aida Smajlagić

UNIVERZITET U TUZLI
S E N A T
Tuzla, 14.09.2021. godine

 

O B J A V LJ U J E

 

da će Aida Smajlagić dana 11.10.2021. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Totalna sinteza i kompleksacijska svojstva N-(4-hidroksifenil) acetamida“, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr. sci. Zahida Ademović, vanredni profesor za užu naučnu oblast ”Organska hemija”
    Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik,
  2. Dr. sci. Majda Srabović, vanredni profesor za užu naučnu oblast ”Organska hemija”
    Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli član,
  3. Dr. sci. Ekrem Pehlić, redovni profesor za užu naučnu oblast ”Opšta, anorganska i organska hemija” Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću, član.

Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru I Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli sa početkom u 11,00 sati.

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.