OBAVIJEST O ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE – Aldin Brajić, MA

UNIVERZITET U TUZLI
S E N A T
Tuzla, 22.09.2022. godine

 

O B J A V LJ U J E

 

da će Aldin Brajić, MA, dana 22.10.2022. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Kvalitet zdravstvenih usluga kao determinanta zadovoljstva korisnika tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite“, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr. sci. Emina Resić, redovni profesor izabrana za oblast „Kvantitativna ekonomija“ na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, predsjednik,
  2. Dr. sci. Samira Dedić, vanredni profesor izabrana za užu naučnu oblast „Kvantitativna ekonomija“ na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član,
  3. Dr. sci. Adisa Delić, redovni profesor izabrana za užu naučnu oblast „Menadžment i upravljanje“ na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član.

Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli sa početkom u 12 sati.

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.