OBAVIJEST O ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE – Alem Merdić, MA

UNIVERZITET U TUZLI
S E N A T
Tuzla, 22.09.2022. godine

 

O B J A V LJ U J E

 

da će Alem Merdić, MA, dana 25.10.2022. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Uticaj nacionalne konkurentnosti na makroekonomske performanse evropske ekonomije“, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr. sci. Merim Kasumović, redovni profesor izabran za užu naučnu oblast „Ekonomska teorija i politika“ na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, predsjednik,
  2. Dr. sci. Kadrija Hodžić, redovni profesor izabran za užu naučnu oblast „Ekonomska teorija“ (Ekonomska teorija i politika) na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član,
  3. Dr. sci. Zijad Džafić, redovni profesor izabran za užu naučnu oblast „Ekonomska teorija i politika“ na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član.

Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli sa početkom u 12 sati.

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.