OBAVIJEST O ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE – Amela Hasić Imamović, MA

UNIVERZITET U TUZLI
S E N A T
Tuzla, 07.02.2024. godine

 

O B J A V LJ U J E

 

da će Amela Hasić Imamović, MA, dana 11.03.2024. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: Pravo građenja i javno-privatno partnerstvo kao modeli racionalnog raspolaganja gradskim građevinskim zemljištem, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr.sci. Hamid Mutapčić, vanredni profesor izabran na užu naučnu oblast „Građansko-pravna“ na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli, predsjednik,
  2. Dr.sci. Larisa Velić, vanredni profesor izabrana na užoj naučnoj oblasti „Građansko pravo“ na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici (ekvivalentno užoj naučnoj oblasti „Građansko-pravna“ na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli),član;
  3. Dr.sci. Jasmina Alihodžić, redovni profesor izabran na užu naučnu oblast „Građansko-pravna“ na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član.

 

Odbrana doktorske disertacije obavit će se na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli sa početkom u 16,00 sati.

 

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.