OBAVIJEST O ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE – Amer Hodžić, MA

UNIVERZITET U TUZLI
S E N A T
Tuzla, 13.01.2023. godine


O B J A V LJ U J E

 

da će Amer Hodžić, MA dana 16.02.2023. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom „Stanje sportsko-rekreativnog turizma Kantona Sarajevo i stavovi turista prema zimskoj i ljetnoj ponudi“, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr. sci. Dževad Džibrić, redovni profesor izabran za užu naučnu oblast „Teoretsko-metodičke osnove sporta“ na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli, predsjednik,
  2. Dr. sci. Tarik Huremović, vanredni profesor izabran za užu naučnu oblast „Teoretsko-metodičke osnove sporta“ na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli, član,
  3. Dr. sci. Jasmin Bilalić, docent izabran za užu naučnu oblast „Teoretsko-metodičke osnove sporta“ na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli, član.


Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli sa početkom u 13,00 sati.

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.