OBAVIJEST O ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE – Anadel Galamić, MA građevinarstva

UNIVERZITET U TUZLI
S E N A T
Tuzla, 21.07.2022. godine

 

O B J A V LJ U J E

 

da će Anadel Galamić, MA građevinarstva, dana 26.08.2022. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Odvodnja oborinskih voda sa saobraćajnica uz analizu metoda proračuna tereta zagađenja“, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr. sci. Nedim Suljić, redovni profesor izabran za užu naučnu oblast „Hidrogeologija i hidrotehnika“ na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, predsjednik,
  2. Dr. sci. Zahid Bašić, redovni profesor izabran za užu naučnu oblast „Građevinsko inženjerstvo, saobraćajnice i organizacija građenja“ na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član,
  3. Dr. sci. Izet Žigić, profesor emeritus izabran za užu naučnu oblast „Hidrogeologija i hidrotehnika“ na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član.


Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli sa početkom u 14,00 sati.

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.