OBAVIJEST O ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE – Azra Halilović, MA

UNIVERZITET U TUZLI
S E N A T
Tuzla, 20.10.2022. godine

 

O B J A V LJ U J E

 

da će Azra Halilović, MA, dana 21.11.2022. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Ispitivanje mogućnosti upotrebe hidratisanog kreča u procesu metanolize repičinog ulja“, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr. sci. Zoran Iličković, redovni profesor izabran za užu naučnu oblast „Hemijska tehnologija“ na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, predsjednik,
  2. Dr. sci. Sabina Begić, vanredni profesor izabrana za užu naučnu oblast „Hemijska tehnologija“ na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član,
  3. Dr. sci. Amra Odobašić, redovni profesor izabrana za užu naučnu oblast „Fizikalna hemija i elektrohemija“ na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član.

Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli sa početkom u 13 sati.

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.