OBAVIJEST O ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE – Bećirović dr Emir

UNIVERZITET U TUZLI
S E N A T
Tuzla, 29.09.2023. godine

 

 O B J A V LJ U J E

 

da će Bećirović dr Emir, dana 03.11.2023. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: Prognostički značaj MPV-a, PDW-a, P-LCR-a i funkcije trombocita na ishod liječenja nakon infarkta miokarda bez ST elevacije, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr.sci. Denis Mršić, docentizabran za nastavni predmet “Interna medicina” na Medicinskomfakultetu Univerziteta u Tuzli, predsjednik, 
  2. Dr.sci. Farid Ljuca, redovni profesorizabran za nastavni predmet “Fiziologija” na Medicinskomfakultetu Univerziteta u Tuzli, član,
  3. Dr.sci. Mugdim Bajrić, docentizabran za nastavni predmet “Interna medicina” na Medicinskomfakultetu Univerziteta u Tuzli, član.

 

Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli sa početkom u 15,00 sati.   

 

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.