OBAVIJEST O ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE – Dalila Ivanković, MA

UNIVERZITET U TUZLI
S E N A T
Tuzla, 07.06.2023. godine

 

 O B J A V LJ U J E

 

da će Dalila Ivanković, MA, dana 10.07.2023. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: Ispitivanje antropogenog uticaja na hemizam, indikatore kvalitete i koncentracije odabranih hemijskih elemenata rijeke Bregave, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr.sci. Aida Crnkić, redovni profesorizabrana za užu naučnu oblast “Opšta i neorganska hemija” na Prirodno-matematičkomfakultetu Univerziteta u Tuzli, predsjednik, 
  2. Dr.sci. Almir Šestan, vanredniprofesorizabran za užu naučnu oblast “Opšta i neorganska hemija” na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član,
  3. Dr.sci. Aldina Kesić, redovniprofesorizabrana za užu naučnu oblast “Opšta i neorganska hemija” na Prirodno-matematičkom fakultetu  Univerziteta u Tuzli, član.

 

Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Sali broj 203 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli sa početkom u 12,00 sati.   

 

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.