OBAVIJEST O ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE – Diana Ristivojević, MA

UNIVERZITET U TUZLI
S E N A T
Tuzla, 18.10.2023. godine

 

 O B J A V LJ U J E

 

da će Diana Ristivojević, MA, dana 23.11.2023. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: Sintaksičko-semantička i pragmetička funkcija modalne partikule schon u njemačkom jeziku i njeni funkcionalni  ekvivalenti u bosanskom, hrvatskom, srpskom jeziku, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr.sci. Ivica Tokić, vanredni profesorizabran za užu naučnu oblast „Savremeni njemački jezik” na Filozofskomfakultetu Univerziteta u Tuzli, predsjednik, 
  2. Dr.sci. Meliha Hrustić, redovni profesorizabranaza užu naučnu oblast „Savremeni njemački jezik” na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član,
  3. Dr.sci. Sanela Mešić, vanredniprofesorizabrana za oblast “Germanistika”: Njemački jezik, Lingvistika (predmeti: Morfologija njemačkog jezika I i II, Uvod u tehnike naučnog rada, IP sociolingvistika, Pragmatika, Teorija prevođenja) na Filzofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, član.

 

Odbrana doktorske disertacije obavit će se na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli sa početkom u 11,00 sati.   

 

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.