OBAVIJEST O ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE – Dragiša Jovanović, MA

UNIVERZITET U TUZLI

S E N A T

Tuzla, 09.02.2023. godine

O B J A V LJ U J E

da će Dragiša Jovanović, MA, dana 24.03.2023. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: Kinematički parametri tokom situacijskih uslova specifične aerobne izdržljivosti karatista u korelaciji sa opštom aerobnom izdržljivošću“, pred Komisijom u sastavu:

1. Dr.sci. Jasmin Bilalić, docent izabran za užu naučnu oblast „Teoretsko-metodičke osnove sporta“ na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli, predsjednik, 

2. Dr.sci. Osman Lačić, redovni profesor izabran za užu naučnu oblast „Teoretsko-metodičke osnove sporta“ na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli, član,

3. Dr.sci. Eldar Goletić, vanredni profesor izabran za užu naučnu oblast „Bazične i primijenjene kineziološke discipline“ na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli, član.

Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru Fakulteta za tjelesni odgoj i sport  Univerziteta u Tuzli sa početkom u 12 sati.   

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani,a doktorska disertacija se može pogledati  u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.