OBAVIJEST O ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE – Edina Hadžić, MA

UNIVERZITET U TUZLI
S E N A T
Tuzla, 16.11.2021. godine

 

O B J A V LJ U J E

 

da će Edina Hadžić, MA, dana 23.12.2021. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Struktura disciplina višeboja u ženskoj sportskoj gimnastici u funkciji maksimalnog ispoljavanja višebojskog potencijala gimnastičarki“, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr. sci. Amra Nožinović Mujanović, redovni profesor za užu naučnu oblast „Bazične i primijenjene kineziološke discipline“, Fakultet za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli, predsjednik,
  2. Dr. sci. Almir Atiković, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Bazične i primijenjene kineziološke discipline“, Fakultet za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli, član,
  3. Dr. sci. Jasmin Mehinović, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Transformacioni procesi“, Fakultet za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli, član.


Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli sa početkom u 14,00 sati.

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.