OBAVIJEST O ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE – Edina Huseinović, MA

UNIVERZITET U TUZLI
S E N A T
Tuzla, 12.06.2024. godine

 

O B J A V LJ U J E

 

da će Edina Huseinović, MA, dana 12.07.2024. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: Kompleksiranje i solubilizacija 2-acetoksi benzen karboksilne kiseline“, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr.sci. Majda Srabović, redovni profesor izabrana za užu naučnu oblast „Organska hemija“ na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, predsjednik,
  2. Dr.sci. Melita Huremović, vanredni profesor izabrana za užu naučnu oblast „Organska hemija“ na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član,
  3. Dr.sci. Benjamin Ćatović, vanredni profesor izabran za užu naučnu oblast „Opšta i neorganska hemija“ na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član.

 

Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli sa početkom u 12,00 sati.

 

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.