OBAVIJEST O ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE – Enis Latić, MA prava

UNIVERZITET U TUZLI
S E N A T
Tuzla, 21.07.2023. godine

 

  

O B J A V LJ U J E

 

da će Enis Latić, MA prava, dana 18.10.2023. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Sigurnosno-pravni aspekti upravljanja zračnim prostorom Bosne i Hercegovine, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr. sci. Amir Karić, redovni profesorizabran na užu naučnu oblast „Državno i međunarodno javno pravo“ na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli, predsjednik,
  2. Dr. sci. Izudin Hasanović, redovni profesorizabran na užu naučnu oblast „Državno i međunarodno javno pravo“ na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član,
  3. Dr. sci. Dženeta Omerdić, redovni profesorizabrana na užu naučnu oblast „Državno i međunarodno javno pravo“ na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član

 

Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli sa početkom u 11,00 sati.   

 

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.