OBAVIJEST O ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE – Ernad Jabandžić, MA

UNIVERZITET U TUZLI

S E N A T

Tuzla, 11.05.2022. godine

O B J A V LJ U J E

da će Ernad Jabandžić, MA, dana 13.06.2022. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: Multifaktorsko modelovanje opterećenja u pametnim mrežama, pred Komisijom u sastavu:

1. Dr. sci. Suad Halilčević, redovni profesor izabran za užu naučnu oblast „Elektorenergetske mreže i sistemi“ na Fakultetu elektrotehnike Univerziteta u Tuzli,  predsjednik,

2.  Dr. sci. Tatjana Konjić, redovni profesor izabrana za užu naučnu oblast „Elektorenergetske mreže i sistemi“ na Fakultetu elektrotehnike Univerziteta u Tuzli, član,

3.  Dr. sci. Mustafa Musić, redovni profesor izabran na odsjeku Automatika i elektronika na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, član.

Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Multimedijalnoj Sali Univerziteta u Tuzli sa početkom u 11,00 sati.

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.