OBAVIJEST O ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE – Ervin Karić, MA

UNIVERZITET U TUZLI
S E N A T
Tuzla, 06.05.2021. godine

 

O B J A V LJ U J E

da će Ervin Karić, MA, dana 11.06.2021. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Optimizacija sinteze anhidrida maleinske kiseline iz n-butana u industrijskom cijevnom reaktoru sa nepokretnim slojem katalizatora“, pred Komisijom u sastavu:

  1. dr.sci. Vladan Mićić, redovni profesor za užu naučnu oblast “Procesno inženjerstvo” na Tehnološkom fakultetu u Zvorniku Univerziteta u Istočnom Sarajevu, predsjednik,
  2. dr.sci. Ivan Petric, redovni profesor za užu naučnu oblast “Hemijsko inženjerstvo” na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član,
  3. dr.sci. Nidret Ibrić, docent za užu naučnu oblast “Hemijsko inženjerstvo” na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član.


Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli
sa početkom u 10,00 sati.

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.