OBAVIJEST O ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE – Faris Hasanović, MA prava

UNIVERZITET U TUZLI
S E N A T
Tuzla, 30.04.2024. godine

 

 O B J A V LJ U J E

 

da će Faris Hasanović, MA prava, dana 14.06.2024. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: Uloga Sjedinjenih Američkih Država u oblikovanju međunarodnopravnog položaja i ustavnopravnog poretka Bosne i Hercegovine, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr.sci. Amir Karić, redovni profesor, uža naučna oblast „Državno i međunarodno javno pravo“ na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli, predsjednik,
  2. Dr.sci. Sakib Softić, redovni profesor, užanaučnaoblast „Međunarodno pravo“ na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu (ekv. uža naučna oblast „Državno i međunarodno javno pravo“ na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli), član,
  3. Dr.sci. Dženeta Omerdić, redovni profesor,uža naučna oblast „Državno i međunarodno javno pravo“ na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član.

 

Odbrana doktorske disertacije obavit će se na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli sa početkom u 16,00 sati.

 

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.