OBAVIJEST O ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE – Faruk Latifović, MA

UNIVERZITET U TUZLI
S E N A T
Tuzla, 10.02.2022. godine


O B J A V LJ U J E

da će Faruk Latifović, MA, dana 18.03.2022. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Pravni aspekti koncesionih ugovora u pravu Bosne i Hercegovine, sa posebnim osvrtom na pravo Evropske unije“, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr. sci. Anita Petrović, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Građansko-pravna“ na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli, predsjednik,
  2. Dr. sci. Edin Rizvanović, redovni profesor za užu naučnu oblast „Trgovačko pravo i pravo društava“ na Pravnom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru (ekv. u.n.o. „Građansko-pravna“ na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli) , član,
  3. Dr. sci. Jasmina Alihodžić, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Građansko-pravna“ na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član.


Odbrana doktorske disertacije obavit će se na Pravnom fakultetu Univerzitet u Tuzli sa početkom u 12 sati.

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.