OBAVIJEST O ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE – Ferhatbegović dr Lamija

UNIVERZITET U TUZLI
S E N A T
Tuzla, 21.07.2023. godine

 

 O B J A V LJ U J E

 

da će Ferhatbegović dr Lamija, dana 13.10.2023. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: Prognostička vrijednost parametara non-HDL-C, non-HDL-C/TC i non-HDL-C/HDL-C na ishod kod pacijenata sa akutnim infarktom miokarda nakon perkutane koronarne intervencije, pred Komisijom u sastavu:

  1. sci. Farid Ljuca, redovni profesorizabran na nastavni predmet „Fiziologija“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, predsjednik,
  2. sci. Zumreta Kušljugić, prof. emeritusizabran na nastavni predmet „Interna medicina“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član,
  3. sci. Amira Bijedić, docent izabranana nastavni predmet “Interna medicina“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član.

 

Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli sa početkom u 15,00 sati.   

 

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.