OBAVIJEST O ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE – Grbić dr Emin

UNIVERZITET U TUZLI
S E N A T
Tuzla, 16.09.2022. godine

 

O B J A V LJ U J E

 

da će Grbić dr Emin, dana 20.10.2022. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Uticaj polimorfizma VEGF, PPARG, HDAC9, ABCA1 i LXRα gena na pojavu aterosklerotskih, hemodinamskih promjena i restenoze karotidnih arterija“, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr.sci. Daniel Petrovič, redovni profesor, izabran za nastavni predmet „Histologija“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Ljubljani, predsjednik,
  2. Dr.sci. Farid Ljuca, redovni profesor, izabran za nastavni predmet „Fiziologija“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član,
  3. Dr.sci. Almira Hadžović-Džuvo, redovni profesor, izabrana za nastavni predmet „Fiziologija čovjeka“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, član,
  4. Dr.sci. Borut Peterlin, redovni profesor, izabran za nastavni predmet „Humana genetika i biomedicina“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Ljubljani, član,
  5. Dr.sci. Orhan Lepara, vanredni profesor, izabran za nastavni predmet „Fiziologija“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, član.


Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli sa početkom u 15,00 sati.

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.